Uczniowski klub sportowy

Uczniowski Klub Sportowy Żagle powstał w 2011 r. W chwili obecnej gromadzi ponad 400 zawodników. Każdego roku we wrześniu uruchomione jest ponad 10 sekcji sportowych (m. in. : piłki nożnej, judo, szachów, pływania, tenisa stołowego, , lekka atletyka, koszykówki, break dance, baletu, flamenco, szermierki, turystyka), w których młodzi sportowcy prowadzeni są przez trenerów.

Władze kluby bardzo zabiegają o to, aby UKS był miejscem, w którym sport i jego wartość są wykorzystywane we właściwy sposób tzn. taki, który  prowadzi do wzrostu siły charakteru i służy rozwojowi człowieka. Oprócz pracy nad rozwojem umiejętności sportowych UKS zwraca szczególną uwagę na kwestie wychowawcze.

UKS Żagle organizuje sportowe szkolenie dzieci i młodzieży na treningach stacjonarnych, półkoloniach piłkarskich, czy pływackich oraz obozach sportowych i turystki aktywnej. Każdego roku organizowanych jest wiele wydarzeń, dzięki którym klub zdobywa cenne doświadczenia w propagowaniu różnych aspektów kultury fizycznej.

Portfolio inicjatyw klubu jest okazałe. Wynika z faktu, iż bardzo duży nacisk kładziony jest na docieranie do możliwie szerokiego audytorium osób zainteresowanych aktywnością fizyczną oraz wieloaspektowe wspieranie ich w rozwijaniu talentów, pasji czy zainteresowań. W klubie pracuje się nad tym, aby powierzone mu osoby miały do czynienia z prawdziwym sportem tzn. takim który: „(…) nie wyklucza nikogo, uwalnia młodych z sideł apatii, obojętności i wzbudza w nich wolę zdrowego współzawodnictwa. Sport, który budzi miłość do życia, uczy ofiarności, szacunku i odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość każdego człowieka” – Jan Paweł II.

O powadze w postrzeganiu swojej misji świadczy miedzy innymi forma herbu UKS Żagle, w którym zamieszczono okręt płynący pod górę, będący jest symbolem odwagi, wytrwałości i wolności człowieka. Falę na którą wzbił się statek przeistaczającej się w bieżnię lekkoatletyczną. Kierunek podróży wskazuje Stella Maris – Gwiazda Morza.


Stawianie na pierwszym miejscu celów wychowawczych powoduje, że klub kieruje się zestawem wartości, za pomocą których nie tylko dokonuje selekcji kadry, ale wyznacza cele szkoleniowe, chce oddziaływać na postawy podopiecznych, rodziców, wywierać pozytywny wpływ również szerzej, na otoczenie. Tymi wartościami są: męstwo, szczerość, przyjaźń, odpowiedzialność, radość, szacunek, wolność.

Praca na rzecz wychowania przez i do sportu realizowana jest w pierwszej kolejności na treningach. Ponieważ w sezonie szkoleniowym liczba jednostek treningowych daje bardzo dużą możliwość interakcji trenera z zawodnikami, ten stara się w każdym treningu uwzględniać zagadnienia natury wychowawczej, i w oparciu o nie kształtować postawy swoich podopiecznych (Program wychowawczy UKS Żagle). Owoce tej pracy są potem weryfikowane podczas meczów czy zawodów sportowych, podczas których również musi wykazywać się odpowiednią podstawą i przez nią oddziaływać na zawodników.

Rywalizacja na zawodach sportowych wprowadza do procesu wychowania czynniki zakłócające w postaci silnych emocji, napięć i stresu. Są one potrzebne do zweryfikowania, czy przekazywane wzorce zachowań właściwie się utrwalają w młodych sportowcach. Szerokie pojmowanie sportu w duchu radości determinuje taki styl pracy trenera na zawodach, w którym stara się on zachować spokój, nie krzyczy na swoich zawodników, nie steruje ich poczynaniami, a jedynie analizuje bieżącą sytuację i w przerwach przekazuje istotne informacje czy wskazówki. Takie działanie trenera ma na celu wychowywanie zawodników w duchu odpowiedzialności i wolności. Podobną postawę próbuje się rozwijać wśród rodziców, którzy współuczestniczą w procesie wychowani sportowego.

Najbardziej efektowna praca wychowawcza UKS Żagle widoczna jest przy realizacji autorskiego projektu pod tytułem: „Sport i nowoczesny patriotyzm- budowanie wspólnoty młodych Polaków”. Program ten skierowany jest do młodych sportowców ze szczególnym uwzględnieniem chłopców w wieku od 6. do 14. roku życia. Za jego przyczyną klub próbuje wychowywać przez sport, traktując go jako  wspaniałe narzędzie międzypokoleniowej komunikacji.

Program opiera się na pięciu turniejach piłkarskich, które oprócz rywalizacji sportowej są wzbogacone o elementy edukacyjne, historyczne oraz patriotyczne. W turniejach biorą udział nie tylko chłopcy z warszawskich klubów, ale również innych polskich miast oraz Polacy z zagranicy. Rywalizacja sportowa podczas tych wydarzeń jest tylko przyczynkiem do przekazywania dobrych wzorców do naśladowania, budowania poczucia odpowiedzialności za losy Rzeczypospolitej, a także stwarzania możliwości integracji i nawiązywania nowych relacji.

Działalność wychowawcza UKS Żagle nie ogranicza się jedynie do odziaływania na miłośników piłki nożnej. Ciekawą inicjatywą jest również „Wawerska Liga Basketu Amatorskiego” (WLBA), która jest nowym sportowym przedsięwzięciem powstałym dla umożliwienia młodzieży w wieku szkolnym zainteresowanej koszykówką rozwijania umiejętności i postaw przez interakcję i integrację z rówieśnikami z dzielnicy Wawer. Niezwykłość tego przedsięwzięcia polega miedzy innymi na tym, że młodzieżowe drużyny pozbawione są trenerów, a sami zawodnicy decydują o poczynaniach zespołu natomiast sędzia rozstrzyga jedynie wyjątkowo sporne kwestie. Młodzież dzięki temu uczy się odpowiedzialności. Każdy mecz kończy się krótkim podsumowaniem organizatora/sędziego oraz wręczeniem specjalnej nagrody dla zawodnika wyróżniającego się (nie tylko sportowo) na boisku. Całość tworzy niezwykle ciepły klimat sportowego święta, w którym na pierwszym miejscu stawiana jest (przez samych chłopców) dobra zabawa w duchu fair play, a nie liczba zdobytych punktów czy ostateczny sportowy wynik.

Praktyka szkoleniowa Uczniowskiego Klubu Sportowego Żagle pokazuje również pewną niepokojącą prawidłowość. Mianowicie, im starsi uczniowie tym trudniej znaleźć im miejsce w proponowanych przez UKS zajęciach sportowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Niemniej, o ile z wiekiem spada motywacja do uczestniczenia w treningach sportowych w roli zawodnika, obserwowane jest zjawisko żywego zainteresowania uczestniczeniem w nich w innej roli, np. jako pomoc trenera. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ otwiera przed chłopcami i klubem możliwości obopólnego skorzystania z takiego stanu rzeczy. Uczniowie mogą dzięki temu nadal wiele się nauczyć, pomagając trenerom. Natomiast szkoleniowcy  mogą im pomóc w odnalezieniu swojego miejsca w kulturze fizycznej.

W UKS Żagle jest realizowany jeszcze jeden projekt pt. „Młoda Kadra”. Jest on adresowany do najstarszych uczniów uczęszczających na zajęcia sportowe UKS czyli 7. klasy szkoły podstawowej (14 lat) i wszystkich klas liceum (16-19 lat). Uczniom zaproponowano kilka ścieżek rozwoju sportowego, związanych z: piłką nożną, koszykówką czy pływaniem, oraz 3-letni plan doskonalenia i rozwoju osobistego. Klub stworzył tym samym płaszczyznę współpracy ze starszymi uczniami, aby pomóc im odnaleźć swoje miejsce w sporcie, zdobyć ciekawe doświadczenia i uprawnienia ale przede wszystkim właściwie ukształtować tożsamą w wartościami klubu postawę do odpowiedzialnego pełnienia w przyszłości ważnych ról w kulturze fizycznej.

Działalność Uczniowskiego Klub Sportowego Żagle wskazuje na instytucję, która wierzy w prymat wychowania nad nauczaniem, kształtowanie postaw nad gonieniem za „gałązką oliwną”. U podstaw tak pojmowanej filozofii działania leżą wartości zaczerpnięte z tradycji olimpijskich oraz personalizmu chrześcijańskiego, a także przekonanie, że mistrzem sportowym się bywa a człowiekiem się jest. Mozolna i konsekwentna praca trenerów nad wychowaniem całościowym, równo rozłożone akcenty pomiędzy sfery: duchową, psychiczną i fizyczną, składają się na budowanie środowiska wychowawczego, w którym wzrastać mogą młodzi sportowcy od przedszkola do liceum. A rozwój ich wielowymiarowo wspierany przez klub w rezultacie przynosi owoce nie tylko w kwestii postaw ale i w wymiernym świecie osiągnięć sportowych, o czym można się przekonać śledząc doniesienia na ten temat umieszczone na internetowej stronie klubu.

Więcej na http://ukszagle.pl/