Szkoła podstawowa IV-VI

Reforma edukacji – rok szkolny 2017/18

Klasy czwarte będą uczyły się już według nowego ramowego planu nauczania i nowej podstawy programowej. Plan ten zakłada m.in., że uczniowie klasy czwartej będą mieli tygodniowo 6 godzin polskiego, 4 godziny matematyki, 1 h historii. Od klasy piątej dojdą geografia, biologia i 2 godziny historii. Naukę języków obcych będziemy kontynuować wg zasad przyjętych w naszej szkole. Język angielski będzie zatem nauczany w wymiarze większym niż w podstawie programowej a drugi język obcy wprowadzamy wcześniej niż jest to założone w ramowym planie nauczania.

 

W klasach 4-6 Szkoły Podstawowej „Żagle” nauka odbywa się w trybie trymestralnym (ocena wystawiana trzy razy w roku). Po zakończeniu każdego z trymestrów uczniowie otrzymują świadectwa. Na świadectwie widnieją również oceny postawy ucznia wobec przedmiotu. Są one wyrażane w skali A-F. Oceniane są również nawyki: szacunek dla zasad, zaangażowanie na lekcjach wychowawczych, szacunek dla innych, relacje z kolegami, porządek, mundurek szkolny, punktualność, frekwencja, praca na innych zajęciach. Przy ocenie z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka oraz język angielski widnieją również odrębne, specyficzne dla przedmiotu kategorie.

Zgodnie z Ramowym Planem Nauczania dla II etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej „Żagle” realizowane są następujące przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki lub język hiszpański (do wyboru), muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, religia.

Język polski

II etap edukacyjny to nadal okres kształtowania elementarnych sposobów poznawania świata, zwłaszcza w sferze kultury i rozwijania umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. To czas krystalizacji zainteresowań, doskonalenia myślenia konkretnego, kształtowania postaw wobec świata, a więc także formowania poczucia własnej tożsamości i wartości oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich. To również okres, w którym chłopiec styka się z podstawami naukowego podejścia do rzeczywistości i poznaje elementarną terminologię, pozwalającą opisać świat. Uczeniu się istnienia w kulturze towarzyszą w tym czasie pierwsze próby refleksyjnego spojrzenia na język jako narzędzie komunikacji i poznawania. Uczniowie nabywają umiejętności pisania i rozumienia tekstów.

Szkoła „Żagle” co roku organizuje Konkurs Sienkiewiczowski promujący znajomość osoby i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Matematyka

 Zadaniem szkoły jest podwyższenie poziomu umiejętności matematycznych uczniów. Zwracana jest szczególna uwaga na następujące kwestie:            

 1) czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko do matematyki, rozwija kreatywność, umożliwia samodzielne odkrywanie związków i zależności; duże możliwości samodzielnych obserwacji i działań stwarza geometria, ale także w arytmetyce można znaleźć obszary, w których uczeń może czuć się odkrywcą;

2) znajomość algorytmów działań pisemnych jest konieczna, ale w praktyce codziennej działania pisemne są wypierane przez kalkulator; staramy się, by matematyka była dla ucznia przyjazna, nie odstraszała przesadnie skomplikowanymi i żmudnymi rachunkami, których trudność jest sztuką samą dla siebie i nie prowadzi do głębszego zrozumienia zagadnienia;

3) umiejętność wykonywania działań pamięciowych ułatwia orientację w świecie liczb, weryfikację wyników różnych obliczeń, w tym na kalkulatorze, a także szacowanie wyników działań rachunkowych; samo zaś szacowanie jest umiejętnością wyjątkowo praktyczną w życiu codziennym;

4) nie powinno się oczekiwać od ucznia powtarzania wyuczonych regułek i precyzyjnych definicji; staramy się dbać o poprawność języka matematycznego, uczyć dokładnych sformułowań, ale nie oczekiwać, że przyniesie to natychmiastowe rezultaty; dopuszczenie pewnej swobody wypowiedzi bardziej otworzy dziecko, zdecydowanie wyraźniej pokaże stopień zrozumienia zagadnienia;

5) przy rozwiązywaniu zadań tekstowych szczególnie wyraźnie widać, jak uczeń rozumuje, jak rozumie tekst zawierający informacje liczbowe, jaką tworzy strategię rozwiązania; staramy się akceptować wszelkie poprawne strategie i dopuszczać stosowanie przez ucznia jego własnych, w miarę czytelnych, zapisów rozwiązania.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce matematyki.

 Języki obce

 Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym.

II etap edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A2 – B1 dla języka angielskiego oraz A1 dla drugiego języka obcego (język niemiecki lub język hiszpański), w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych (A1, A2 –poziom podstawowy; B1, B2 – poziom samodzielności; C1, C2 – poziom biegłości), zdefiniowanej przez Radę Europy.

 Warunkiem skutecznego nauczania języka obcego nowożytnego i osiągnięcia wskazanych wymagań jest nauka w grupach językowych o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego uczniów.

 W naszej szkole zapewniamy naszym uczniom naukę języka angielskiego w zakresie pięciu godzin tygodniowo oraz, do wyboru naukę języka hiszpańskiego lub niemieckiego w zakresie 2 godzin w tygodniu

 Muzyka

 Nauczyciel w realizacji przedmiotu stara się dążyć do otwierania uczniów na świat muzyki, rozbudzać i wspierać ich muzyczne zainteresowania oraz wskazywać przyjemność, jaką daje praktyczne, czynne obcowanie z muzyką.

Nauczyciel uwzględnia predyspozycje muzyczne uczniów i dostosowuje do nich wymagania edukacyjne.

 Plastyka

 Staramy się dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz, poprzez odpowiednio dobrane metody, przygotowywać ich do uczestnictwa w kulturze i do stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Szkoła próbuje stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze, w wystawach i wydarzeniach artystycznych, organizowanych w szkole i poza nią.

Nauczyciel uwzględnia możliwości uczniów i dostosowuje do nich wymagania edukacyjne

 Historia i społeczeństwo

 Szkoła stara się dbać o kształtowanie u uczniów następujących postaw:

1) zaangażowania w działania obywatelskie: uczeń angażuje się w działania społeczne;

2) wrażliwości społecznej: uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie;

3) odpowiedzialności: uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych;

4) poczucia więzi: uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną;

5) szacunku: uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; przeciwstawia się przejawom dyskryminacji.

 Szczególną uwagę w naszej szkole przykładamy do kształtowania postaw patriotycznych, obchodzimy ważne dla naszego kraju rocznice. Realizujemy program wychowawczy dotyczący wybitnych Polaków, zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i wycieczek.

 Przyroda

 Podział treści nauczania dla poszczególnych klas rozpoczynamy od tego, co jest dziecku najlepiej znane, czyli od najbliższej okolicy, a następnie poszerzamy o treści dotyczące Polski i świata.

Głównymi obszarami aktywności ucznia w ramach przedmiotu powinny być:

1) obserwowanie i mierzenie;

2) doświadczanie;

3) prowadzenie doświadczeń;

4) dokumentowanie i prezentowanie;

5) stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

Szkoła zapewnia warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. Część obserwacji i doświadczeń ma charakter ciągły lub okresowy w powiązaniu np. ze zmianami pór roku lub stanów pogody.

Nasi uczniowie realizują lekcje przyrody w zajęciach blokowych, co sprzyja łączeniu zajęć teoretycznych z praktycznymi oraz daje możliwość organizowania wielu zajęć w terenie.

 Zajęcia komputerowe

 Podczas prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

 Zajęcia techniczne

 W nauczaniu przedmiotu najważniejszym celem jest opanowanie przez uczniów praktycznych

metod działań technicznych.

Dzięki zaangażowaniu nauczyciela chłopcy nabywają umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

 Wychowanie fizyczne

 Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.

Szkoła, uwzględniając te wymagania rozwija własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego.

W realizacji zajęć należy odwoływać się do wiedzy dotyczącej biologii człowieka, zapobiegania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyskanych w nauce innych przedmiotów.

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań  szczegółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do:

1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a także po jej zakończeniu;

2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;

3) dokonywania wyboru całościowych form aktywności fizycznej;

4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

 Religia

 Nasi uczniowie mogą uczestniczyć we mszy świętej na terenie szkoły, istnieje także możliwość spowiedzi. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.