Szkoła podstawowa IV-VIII

Szkoła podstawowa, KLASY IV-VI

Reforma edukacji – rok szkolny 2017/18

Klasy czwarte będą uczyły się już według nowego ramowego planu nauczania i nowej podstawy programowej. Plan ten zakłada m.in., że uczniowie klasy czwartej będą mieli tygodniowo 6 godzin polskiego, 4 godziny matematyki, 1 h historii. Od klasy piątej dojdą geografia, biologia i 2 godziny historii. Naukę języków obcych będziemy kontynuować wg zasad przyjętych w naszej szkole. Język angielski będzie zatem nauczany w wymiarze większym niż w podstawie programowej a drugi język obcy wprowadzamy wcześniej niż jest to założone w ramowym planie nauczania.

 

W klasach 4-6 Szkoły Podstawowej „Żagle” nauka odbywa się w trybie trymestralnym (ocena wystawiana trzy razy w roku). Po zakończeniu każdego z trymestrów uczniowie otrzymują świadectwa. Na świadectwie widnieją również oceny postawy ucznia wobec przedmiotu. Są one wyrażane w skali A-F. Oceniane są również nawyki: szacunek dla zasad, zaangażowanie na lekcjach wychowawczych, szacunek dla innych, relacje z kolegami, porządek, mundurek szkolny, punktualność, frekwencja, praca na innych zajęciach. Przy ocenie z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka oraz język angielski widnieją również odrębne, specyficzne dla przedmiotu kategorie.

Zgodnie z Ramowym Planem Nauczania dla II etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej „Żagle” realizowane są następujące przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki lub język hiszpański (do wyboru), muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, religia.

Język polski

II etap edukacyjny to nadal okres kształtowania elementarnych sposobów poznawania świata, zwłaszcza w sferze kultury i rozwijania umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. To czas krystalizacji zainteresowań, doskonalenia myślenia konkretnego, kształtowania postaw wobec świata, a więc także formowania poczucia własnej tożsamości i wartości oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich. To również okres, w którym chłopiec styka się z podstawami naukowego podejścia do rzeczywistości i poznaje elementarną terminologię, pozwalającą opisać świat. Uczeniu się istnienia w kulturze towarzyszą w tym czasie pierwsze próby refleksyjnego spojrzenia na język jako narzędzie komunikacji i poznawania. Uczniowie nabywają umiejętności pisania i rozumienia tekstów.

Szkoła „Żagle” co roku organizuje Konkurs Sienkiewiczowski promujący znajomość osoby i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Matematyka

 Zadaniem szkoły jest podwyższenie poziomu umiejętności matematycznych uczniów. Zwracana jest szczególna uwaga na następujące kwestie:            

 1) czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko do matematyki, rozwija kreatywność, umożliwia samodzielne odkrywanie związków i zależności; duże możliwości samodzielnych obserwacji i działań stwarza geometria, ale także w arytmetyce można znaleźć obszary, w których uczeń może czuć się odkrywcą;

2) znajomość algorytmów działań pisemnych jest konieczna, ale w praktyce codziennej działania pisemne są wypierane przez kalkulator; staramy się, by matematyka była dla ucznia przyjazna, nie odstraszała przesadnie skomplikowanymi i żmudnymi rachunkami, których trudność jest sztuką samą dla siebie i nie prowadzi do głębszego zrozumienia zagadnienia;

3) umiejętność wykonywania działań pamięciowych ułatwia orientację w świecie liczb, weryfikację wyników różnych obliczeń, w tym na kalkulatorze, a także szacowanie wyników działań rachunkowych; samo zaś szacowanie jest umiejętnością wyjątkowo praktyczną w życiu codziennym;

4) nie powinno się oczekiwać od ucznia powtarzania wyuczonych regułek i precyzyjnych definicji; staramy się dbać o poprawność języka matematycznego, uczyć dokładnych sformułowań, ale nie oczekiwać, że przyniesie to natychmiastowe rezultaty; dopuszczenie pewnej swobody wypowiedzi bardziej otworzy dziecko, zdecydowanie wyraźniej pokaże stopień zrozumienia zagadnienia;

5) przy rozwiązywaniu zadań tekstowych szczególnie wyraźnie widać, jak uczeń rozumuje, jak rozumie tekst zawierający informacje liczbowe, jaką tworzy strategię rozwiązania; staramy się akceptować wszelkie poprawne strategie i dopuszczać stosowanie przez ucznia jego własnych, w miarę czytelnych, zapisów rozwiązania.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce matematyki.

 Języki obce

 Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym.

II etap edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A2 – B1 dla języka angielskiego oraz A1 dla drugiego języka obcego (język niemiecki lub język hiszpański), w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych (A1, A2 –poziom podstawowy; B1, B2 – poziom samodzielności; C1, C2 – poziom biegłości), zdefiniowanej przez Radę Europy.

 Warunkiem skutecznego nauczania języka obcego nowożytnego i osiągnięcia wskazanych wymagań jest nauka w grupach językowych o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego uczniów.

 W naszej szkole zapewniamy naszym uczniom naukę języka angielskiego w zakresie pięciu godzin tygodniowo oraz, do wyboru naukę języka hiszpańskiego lub niemieckiego w zakresie 2 godzin w tygodniu

 Muzyka

 Nauczyciel w realizacji przedmiotu stara się dążyć do otwierania uczniów na świat muzyki, rozbudzać i wspierać ich muzyczne zainteresowania oraz wskazywać przyjemność, jaką daje praktyczne, czynne obcowanie z muzyką.

Nauczyciel uwzględnia predyspozycje muzyczne uczniów i dostosowuje do nich wymagania edukacyjne.

 Plastyka

 Staramy się dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz, poprzez odpowiednio dobrane metody, przygotowywać ich do uczestnictwa w kulturze i do stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Szkoła próbuje stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze, w wystawach i wydarzeniach artystycznych, organizowanych w szkole i poza nią.

Nauczyciel uwzględnia możliwości uczniów i dostosowuje do nich wymagania edukacyjne

 Historia i społeczeństwo

 Szkoła stara się dbać o kształtowanie u uczniów następujących postaw:

1) zaangażowania w działania obywatelskie: uczeń angażuje się w działania społeczne;

2) wrażliwości społecznej: uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie;

3) odpowiedzialności: uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych;

4) poczucia więzi: uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną;

5) szacunku: uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; przeciwstawia się przejawom dyskryminacji.

 Szczególną uwagę w naszej szkole przykładamy do kształtowania postaw patriotycznych, obchodzimy ważne dla naszego kraju rocznice. Realizujemy program wychowawczy dotyczący wybitnych Polaków, zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i wycieczek.

 Przyroda

 Podział treści nauczania dla poszczególnych klas rozpoczynamy od tego, co jest dziecku najlepiej znane, czyli od najbliższej okolicy, a następnie poszerzamy o treści dotyczące Polski i świata.

Głównymi obszarami aktywności ucznia w ramach przedmiotu powinny być:

1) obserwowanie i mierzenie;

2) doświadczanie;

3) prowadzenie doświadczeń;

4) dokumentowanie i prezentowanie;

5) stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

Szkoła zapewnia warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. Część obserwacji i doświadczeń ma charakter ciągły lub okresowy w powiązaniu np. ze zmianami pór roku lub stanów pogody.

Nasi uczniowie realizują lekcje przyrody w zajęciach blokowych, co sprzyja łączeniu zajęć teoretycznych z praktycznymi oraz daje możliwość organizowania wielu zajęć w terenie.

 Zajęcia komputerowe

 Podczas prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

 Zajęcia techniczne

 W nauczaniu przedmiotu najważniejszym celem jest opanowanie przez uczniów praktycznych

metod działań technicznych.

Dzięki zaangażowaniu nauczyciela chłopcy nabywają umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

 Wychowanie fizyczne

 Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.

Szkoła, uwzględniając te wymagania rozwija własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego.

W realizacji zajęć należy odwoływać się do wiedzy dotyczącej biologii człowieka, zapobiegania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyskanych w nauce innych przedmiotów.

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań  szczegółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do:

1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a także po jej zakończeniu;

2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;

3) dokonywania wyboru całościowych form aktywności fizycznej;

4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

 Religia

 Nasi uczniowie mogą uczestniczyć we mszy świętej na terenie szkoły, istnieje także możliwość spowiedzi. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.

 

Szkoła podstawowa, KLASY VII-VIII

 

Reforma edukacji 2017-18

W klasie siódmej program zostanie poszerzony o fizykę i chemię, a w ósmej o wiedzę o społeczeństwie. Uczniowie dwóch najstarszych klas SP będą już na innym etapie rozwoju, dlatego naturalne jest, że będą mieli te prawa i obowiązki, które mają obecnie uczniowie gimnazjum. Nadal będą stosowane rozwiązania zawarte w obecnym regulaminie Gimnazjum „Żagle”, które sprawdziły się w naszej szkole w ciągu ostatnich lat. Należą do nich: odmienny mundurek, realizacja odrębnego programu wychowawczego, wyjazdy integracyjne i wycieczki naukowe na koniec roku szkolnego, projekty edukacyjne oraz wolontariat.

Przedmioty humanistyczne

Język polski w szkole Żagle to coś więcej niż literatura, gramatyka czy teoria literatury. Każde spotkanie z utworem literackim czy innym dziełem sztuki jest przyczynkiem do dyskusji na tematy ważne – nie uciekamy od pytań i kwestii takich, jak sumienie, pamięć, kultura… Postać literacka nie jest dla nas niezrozumiałym wytworem wyobraźni autora, ale kimś, nad kim zastanawiamy się i próbujemy przyjąć jego punkt widzenia. Stąd dużo debat, dyskusji i wypracowań na temat tego, kim dana postać byłaby współcześnie i czy rozumiemy motywy jej postępowania. Czytamy dużo, sporo też oglądamy – uczymy się czytać i interpretować arcydzieła polskiego i światowego malarstwa, sięgamy również do architektury i muzyki. Uczniowie wykonują projekty grupowe w formie plansz wokół omawianych lektur. Projekty te wymagają wiedzy i umiejętności z geografii, historii, plastyki, wiedzy o społeczeństwie, nawet matematyki czy biologii (przykładem może być projekt “Wokół Quo vadis”, w którym jedna z plansz była zatytułowana “Wielki Pożar Rzymu”). Gramatyka nie musi być straszna – chociażby zawiłości składni najłatwiej jest wytłumaczyć na artykułach z prasy codziennej. Lektury mogą nawet ożyć – współpracujemy z aktorem, Jarosławem Kopaczewskim przygotowując sztuki teatralne.

 

Historii w naszej szkole uczymy wyraźnie akcentując polskie wątki patriotyczne, jak też podkreślając chrześcijańskie korzenie Europy. Ukazujemy dzieje jako przyczynowo – skutkowy ciąg zdarzeń, do rozpatrywania którego potrzebna jest precyzja myślenia i wypowiedzi. Uczniowie piszą wypracowania w oparciu o czytaną literaturę. Każdą swoją wypowiedź osadzają w czasie i przestrzeni. Dla podkreślenia, że historia nie jest baśnią, która nie wiadomo, kiedy i gdzie się wydarzyła, chłopcy tworzą mapy, korespondujące z programem nauczania, a zarazem wychodzące naprzeciw męskiemu zamiłowaniu do kartografii. Ponadto opracowują zespołowo zagadnienia, dotyczące wynalazków czy architektury, np. sporządzając tematyczne albumy fotograficzne. W ten sposób historia staje się nauczycielką życia. Objaśnia współczesny obraz świata, który stanowi rezultat pewnego “procesu dziejowego”. Pokazuje, że rzeczywistość jest czymś więcej niż sumą faktów, a zarazem uczy dokładności, analitycznego i syntetycznego myślenia oraz logiki i zwykłej przezorności. To wszystko dzieje się przy wykorzystaniu metod z różnych dyscyplin.

 

Wiedza o społeczeństwie jest nauczana tak, by ukazać współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska jako pewien rezultat a zarazem etap biegu dziejów. Z tego powodu przedmiot ten prowadzony jest w powiązaniu z historią, a także geografią. Głównym narzędziem edukacyjnym jest tu metoda projektu, umożliwiająca uczniom (we współpracy zespołowej przy jednoczesnej rywalizacji grup) odkrywanie świata, zachodzących w nim zjawisk i rządzących nim mechanizmów – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Uczniowie zobowiązani są ponadto do prowadzenia kroniki wydarzeń w Polsce i na świecie, co pozwala im obserwować świat polityki i mediów, ale uczy też przemyślanej selekcji informacji.

 

Przedmioty ścisłe 

Matematyka

Żeby zrozumieć sens nauki matematyki trzeba najpierw poznać jej zastosowanie w nauce i w życiu. Galileusz powiedział, że „Matematyka jest alfabetem, za pomocą, którego Bóg opisał wszechświat”, jeśli więc chcemy zrozumieć otaczający nasz świat, warto najpierw spróbować zrozumieć matematykę. Dla nas matematyka jest więc królową wszystkich nauk. Jej zrozumienie daje uczniom wachlarz możliwości. Pozwala im się rozwijać nie tylko w naukach ścisłych, ale również w kierunku humanistycznym.  Matematyka jest częścią ogólnej kultury, a poznanie głównych kierunków myśli logicznej chroni obraz kultury ludzkiej przed zburzeniem. Dlatego umożliwiamy naszym uczniom rozwój umiejętności matematycznych na lekcjach i kółkach matematycznych. Chcemy przelać w nich naszą miłość do tego przedmiotu i wierzymy, że nam się to uda. 

Kto lekceważy osiągnięcia matematyki,
przynosi szkodę całej nauce,
ponieważ ten, kto nie zna matematyki,
nie może poznać innych nauk ścisłych
i nie może poznać świata.
Roger Bacon
    

Poza standardowymi lekcjami matematyki odbywają się zajęcia, podczas których uczniowie przygotowują się do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, zarówno do etapu indywidualnego, jak i do etapu drużynowego zawodów.

Chemia, fizyka

Kształcenie w zakresie chemii ma służyć przede wszystkim uczniowi w dalszym zdobywaniu wiedzy, ale także w bezpiecznym funkcjonowaniu w społeczeństwie i otaczającym świecie. Treści programowe pokazywane są w sposób doświadczalny, tak aby chłopcy mieli okazję je polubić. Skuteczną formą przekazywania wiedzy jest droga poznania tajników budowy materii poprzez własnoręczne badanie jej właściwości i przemian. Proponowana jest praktyczna forma utrwalania wiedzy, wiadomości poprzez wykonywanie doświadczeń, formułowanie hipotez, formułowanie obserwacji i wniosków. Jest to forma najbardziej atrakcyjna i efektywna.

Bardzo szybki rozwój fizyki w ciągu ostatniego stulecia stał się podstawą ogromnej ilości zmian w życiu ludzi, wpływając silnie na obraz współczesnej cywilizacji. Człowiek kulturalny powinien rozumieć podstawowe pojęcia i koncepcje używane przez fizyków do opisu świata materii, pięknego domu stworzonego z myślą o mieszkającym w nim człowieku. Celem lekcji jest nie tylko poznanie fundamentalnych praw przyrody, ale również zainteresowanie  samodzielną obserwacją i odpowiadaniem na niekończący się ciąg pytań „dlaczego?”

Języki obce

Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – w mowie i piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym. Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego, kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Gimnazjaliści uczą się języka angielskiego (w wymiarze pięciu lekcji tygodniowo) oraz do wyboru: języka hiszpańskiego lub niemieckiego (dwie lekcje w tygodniu). Chętni uczniowie mogą dodatkowo rozszerzać swoje wiadomości na kółku języka angielskiego przygotowującym do egzaminu FCE. Egzamin każdego roku zdawany jest w szkole.

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny w “Żaglach” jest jedną z najważniejszych inicjatyw na poziomie gimnazjum. Ma on zwykle charakter interdyscyplinarny, ale nawet jeśli przypisany jest do konkretnego przedmiotu, to umożliwia uczniowi wyjście poza ścisłe ramy podręcznikowe i odkrycie, że świat da się zaszufladkować tylko pozornie. Prace nad projektem odbywają się w parach lub kilkuosobowych zespołach. Dzięki temu, oprócz walorów poznawczych, projekt edukacyjny kształci też u chłopców umiejętność współpracy, zdolność do kompromisu, poczucie odpowiedzialności, zmysł obserwacji i pomysłowość.

Wychowanie fizyczne

Lekcje wychowania fizycznego nie ograniczają się do zaspokojenia naturalnych potrzeb ruchu dzieci i młodzieży. Uczniowie poszerzają wachlarz swoich umiejętności sportowo-rekreacyjnych, wzbogacając zarazem sferę intelektualną przez asymilację nowych  wiadomości. Przede wszystkim kształtują postawę otwartości i kreatywności, wszystko to natomiast wspiera ich wzrastanie w cnotach.

Interdyscyplinarny oraz wielowymiarowy charakter lekcji wychowania fizycznego pozytywnie stymuluje uczniów do tego, aby w przyszłości stali się świadomymi, czynnymi oraz aktywnymi uczestnikami kultury, nie tylko fizycznej.

Klub turystyczno-krajoznawczy „Odkrywcy”

Uczniowie każdej z klas dwukrotnie w ciągu roku wyjeżdżają na kilka dni biorąc udział w imprezach turystyki kwalifikowanej. Ponadto w naszej placówce działa także Klub Turystyczny „Odkrywcy”, w ramach którego chłopcy mają możliwość rozwijania zamiłowań krajoznawczych. Między innymi gimnazjaliści wybrali się na obóz zimowy do Szklarskiej Poręby, gdzie doskonalili umiejętności: jazdy na nartach i na snowboardzie oraz trekkingu górskiego.

Teatr 

Ważną formą pracy na lekcjach języka polskiego w gimnazjum są zajęcia teatralne – w każdej klasie przez jeden trymestr uczniowie we współpracy z aktorem przygotowują przedstawienie teatralne. Najczęściej wystawiana sztuka pochodzi z kanonu lektur obowiązkowych lub dodatkowych omawianych w danym trymestrze. Podczas takich zajęć chłopcy uczą się tekstu na pamięć, ćwiczą jego interpretację; wchodzą w głębszy kontakt z dziełem literackim – na poziomie przeżycia. Dokonują refleksji nad jego treścią, przesłaniem, przeżyciami bohaterów, poznają realia epoki, w której powstał. Doskonalą też swoje umiejętności ekspresji i komunikacji z widzem. Razem przygotowując sztukę uczą się współpracy w zespole i odpowiedzialności.