Sport

Znaczenie terminu sport i stawiane przed nim zadania na przestrzeni lat często ulegały radykalnym zmianom. We współczesnym ujęciu sportu należy wyróżnić jego trzy podstawowe wymiary: ludyczny odnoszący się do zabawy, agonistyczny związany z walką sportową oraz pedagogiczny. W ujęciu aksjologicznym wśród wielu wartości sportu na pierwszym miejscu lokuje się jego wartość wychowawczą- co potwierdzają wyniki badań i obserwacji wielu osób zawodowo związanych z kulturą fizyczną.

Każdy z podstawowych wymiarów współczesnego sportu jest również w różnym nasileniu reprezentowany w sporcie dzieci i młodzieży. W szkole w której uczą się sami chłopcy j sport w naturalny sposób pełni istotną rolę w procesie ich rozwoju i edukacji.

W Szkole Żagle wysiłki nauczycieli wychowania fizycznego koncentrują się na tym, aby:

  • Ponoszenie kompetencji sportowych naszych wychowanków przebiegało w atmosferze zrozumienia, otwartości i radości;
  • Rywalizacja, która jest nieodłącznym towarzyszem nie tylko sportowej aktywności ale i ‘męskiego’ świata, była właściwie wykorzystywana, np. w odpowiedni sposób analizując i kanalizując pojawiające się podczas niej emocje, tak aby je rozumieć i lepiej nad sobą panować;
  • Sport był naturalnym narzędziem wychowania dzieci i młodzieży, którego odziaływanie i uniwersalne przesłanie będzie znacznie wykraczało poza obręb przysłowiowego ‘boiska’.

W Szkole Żagle proces sportowej edukacji jest skuteczny ponieważ następuję bardzo bliska współpraca między nauczycielami wychowania fizycznego oraz trenerami, działającego przy szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego Żagle. Obie te grupy specjalistów wykorzystując właściwe dla swojej profesji narzędzia odziaływania dążą do wspólnego celu, jakim jest wychowanie poprzez sport kolejnych roczników naszych podopiecznych.