SZKOŁA DLA CHŁOPCÓW

Szkoła ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK działa od 2004 roku proponując całościową edukację od przedszkola do matury w oparciu o nowatorską metodę edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej.

Zobacz więcej

Szkoła ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK działa od 2004 roku proponując całościową edukację od przedszkola do matury w oparciu o nowatorską metodę edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. W szkole uczy się ponad pół tysiąca uczniów, którzy pracują pod kierunkiem 70 nauczycieli realizujących obowiązującą w Polsce podstawę programową metodami dostosowanymi do potrzeb chłopców. Szkoła kładzie mocny nacisk na całościowy rozwój ucznia i współpracę z rodzinami, czego wyrazem jest tutoring rodzinny. Niemal każdy nauczyciel poza obowiązkami dydaktycznymi jest również tutorem i pracuje indywidualnie z uczniem i z rodzicami.

Dlaczego szkoła męska?

    W szkole ŻAGLE stosowany jest system edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. Oznacza to, że uczniami są chłopcy a nauczycielami mężczyźni. Umożliwia to dostosowanie sposobu komunikacji i metod dydaktycznych do specyficznych potrzeb chłopców, co ma szczególne znaczenie wobec coraz mocniej występującego zjawiska ich porażki szkolnej oraz znaczącego spadku mężczyzn na studiach wyższych. Metoda ta pozwala także na rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia (szczególnie w wieku dojrzewania) oraz stwarza możliwości przełamanie stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla danej płci.

Pomagamy rodzicom w ukształtowaniu dojrzałego mężczyzny zdolnego do podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych.

 •  edukacja zróżnicowana ze względu na płeć
 •  szkoła dla chłopców, w której nauczycielami są mężczyźni
 •  dostosowanie sposobu komunikacji i metod dydaktycznych do specyficznych potrzeb chłopców
 •  rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia (szczególnie w wieku dojrzewania)
 •  stworzenie możliwości przełamania stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla danej płci

W „Żaglach” bardzo dużą wagę przywiązuje się do pracy nad dobrymi nawykami, które rozwijają szacunek dla człowieka. Chłopcy zachęcani są do pełnego optymizmu zmagania się z wyzwaniami życia codziennego. Nauczyciele - mężczyźni starają się być dla uczniów wzorem chrześcijańskiego dżentelmena i pomagać im znajdować radość w pracy nad sobą, dzięki której można lepiej służyć innym. Chodzi przede wszystkim o dawanie męskich wzorców młodym mężczyznom. Jednym z celów „Żagli” jest pomoc rodzicom w wychowaniu synów na takich mężczyzn, za których ich córki chciałyby wyjść za mąż.

Dariusz Justyniarski
Dyrektor Szkoły „Żagle”

Edukacja całego człowieka i tutoring rodzinny

  Wychowanie całościowe pozwala na objęcie wszystkich aspektów osobowości ucznia. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).
Szczególną rolę w realizacji takiego wychowania odgrywa tutor. Przyjmuje on odpowiedzialność za doradzanie rodzinie, której pomaga w wychowaniu dziecka. 

Głównym obowiązkiem opiekuna jest pomoc rodzicom i samemu uczniowi:

 •  w poznaniu siebie 
 •  w ocenie otaczającego go świata
 •  w czynieniu użytku ze swojej wolności poprzez wybór między różnymi możliwościami działania,
 •  w staraniu o osiągnęcie zadowalających wyników pracy.

Troską tutora jest pomoc wychowankowi w osiągnięciu maksimum jego możliwości i otwarciu się na innych.

Kim jest tutor?

Więcej informacji: Tutoring Rodzinny » Sternik

Tożsamość chrześcijańska

   Rodzice zakładający Stowarzyszenie STERNIK pragnęli, aby ich dzieci wzrastały w wartościach wyniesionych z domu, stąd ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość. Szkoły „Sternika” promują wychowanie w wierze, zgodne z nauką Kościoła katolickiego, natomiast nie są to szkoły katolickie w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi ich żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie, działające na podstawie prawa państwowego. 

Bractwa

Rozwiń swoje kompetencje osobiste

Rodzina – szkoła charakterów to projekt informacyjno-edukacyjny.

Współcześni specjaliści od zarządzania kapitałem ludzkim mówią o czterech kompetencjach, które decydują o życiowym sukcesie. Są to:

 •  Obejrzyj 8 odcinków podcastów – MŁODZI Z CHARAKTEREM,
 •  Sprawdź ciekawe publikacje o kształtowaniu charakteru,
 •  Wypełnij anonimową ankietę oceny kompetencji osobistych i sprawdź jak wypadasz na tle innych,
 •  POBIERZ aplikację KOMPAS ROZWOJU i rozpocznij 12 tygodniowy kurs, który pozwoli Ci rozwinąć swoje kluczowe umiejętności

PRZEJDŹ DO STRONY KOMPETENCJEOSOBISTE.PL 

Troską tutora jest pomoc wychowankowi w osiągnięciu maksimum jego możliwości i otwarciu się na innych.

Podcasty

Nauczanie języka angielskiego - Nauczanie języka angielskiego w Szkole ŻAGLE / Certyfikaty Cambridge / Program Dual Diploma - YouTube

Sportowa przygoda

Piątki ODKRYWCÓW

Raport Klubu Jagiellońskiego
Przemilczane nierówności O problemach mężczyzn w Polsce

Edukacja szkolna (fragment ze stron 15-21)
Różnice w wynikach w nauce pojawiają się już w szkole. Chłopcy osiągają w większości porównywalne z dziewczynkami rezultaty, ale wypadają znacznie gorzej w testach sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zdobywają oni średnio o 10 p.p. mniej na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i o 6 p.p. mniej na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy) od swoich rówieśniczek. Funkcjonalny analfabetyzm może się przekładać na inne wyniki w nauce, ale przede wszystkim – na dalsze życie zawodowe funkcjonowanie w społeczeństwie13. 
Poszukując źródeł takiego stanu rzeczy, za jedną z najczęściej wymienianych potencjalnych przyczyn słabszych wyników chłopców wskazywana jest feminizacja zawodu nauczyciela. W Polsce kobiety stanowią aż 98% nauczycieli przedszkolnych, 83% nauczycieli w szkołach podstawowych, 69% nauczycieli w szkołach średnich oraz 45% nauczycieli akademickich17. Jak pokazują badania, brak nauczycieli płci męskiej może negatywnie odbijać się na wynikach chłopców w nauce. Według niektórych autorów nauczyciele tej samej płci lepiej utrzymują uwagę uczniów oraz stanowią dla nich wzór do naśladowania. Dopasowanie pod względem płci mogłoby zatem znacząco zmniejszyć różnice w wynikach między dziewczętami a chłopcami. 
Mimo rosnącego udziału mężczyzn w opiece nad dziećmi, nie ulega wątpliwości, że to kobiety w Polsce spędzają wyraźnie więcej czasu na opiece nad dziećmi niż mężczyźni. Różnice w zachowaniach mogą oczywiście wynikać także z norm kulturowych (np. norm męskości).

Autorzy raportu wskazują na rekomendowane działania, takie jak urozmaicenie metod nauczania, nauczanie zróżnicowane ze względu na płeć (czyli odejście od koedukacji), dostosowanie kanonu lektur, zaangażowanie trenerów sportowych do promocji czytania czy wprowadzenie w szkołach grup jednopłciowych.