Szkoła Podstawowa VII-VIII i Gimnazjum

Reforma edukacji 2017-18

W klasie siódmej program zostanie poszerzony o fizykę i chemię, a w ósmej o wiedzę o społeczeństwie. Uczniowie dwóch najstarszych klas SP będą już na innym etapie rozwoju, dlatego naturalne jest, że będą mieli te prawa i obowiązki, które mają obecnie uczniowie gimnazjum. Nadal będą stosowane rozwiązania zawarte w obecnym regulaminie Gimnazjum „Żagle”, które sprawdziły się w naszej szkole w ciągu ostatnich lat. Należą do nich: odmienny mundurek, realizacja odrębnego programu wychowawczego, wyjazdy integracyjne i wycieczki naukowe na koniec roku szkolnego, projekty edukacyjne oraz wolontariat.

Przedmioty humanistyczne

Język polski w szkole Żagle to coś więcej niż literatura, gramatyka czy teoria literatury. Każde spotkanie z utworem literackim czy innym dziełem sztuki jest przyczynkiem do dyskusji na tematy ważne – nie uciekamy od pytań i kwestii takich, jak sumienie, pamięć, kultura… Postać literacka nie jest dla nas niezrozumiałym wytworem wyobraźni autora, ale kimś, nad kim zastanawiamy się i próbujemy przyjąć jego punkt widzenia. Stąd dużo debat, dyskusji i wypracowań na temat tego, kim dana postać byłaby współcześnie i czy rozumiemy motywy jej postępowania. Czytamy dużo, sporo też oglądamy – uczymy się czytać i interpretować arcydzieła polskiego i światowego malarstwa, sięgamy również do architektury i muzyki. Uczniowie wykonują projekty grupowe w formie plansz wokół omawianych lektur. Projekty te wymagają wiedzy i umiejętności z geografii, historii, plastyki, wiedzy o społeczeństwie, nawet matematyki czy biologii (przykładem może być projekt “Wokół Quo vadis”, w którym jedna z plansz była zatytułowana “Wielki Pożar Rzymu”). Gramatyka nie musi być straszna – chociażby zawiłości składni najłatwiej jest wytłumaczyć na artykułach z prasy codziennej. Lektury mogą nawet ożyć – współpracujemy z aktorem, Jarosławem Kopaczewskim przygotowując sztuki teatralne.

 

Historii w naszej szkole uczymy wyraźnie akcentując polskie wątki patriotyczne, jak też podkreślając chrześcijańskie korzenie Europy. Ukazujemy dzieje jako przyczynowo – skutkowy ciąg zdarzeń, do rozpatrywania którego potrzebna jest precyzja myślenia i wypowiedzi. Uczniowie piszą wypracowania w oparciu o czytaną literaturę. Każdą swoją wypowiedź osadzają w czasie i przestrzeni. Dla podkreślenia, że historia nie jest baśnią, która nie wiadomo, kiedy i gdzie się wydarzyła, chłopcy tworzą mapy, korespondujące z programem nauczania, a zarazem wychodzące naprzeciw męskiemu zamiłowaniu do kartografii. Ponadto opracowują zespołowo zagadnienia, dotyczące wynalazków czy architektury, np. sporządzając tematyczne albumy fotograficzne. W ten sposób historia staje się nauczycielką życia. Objaśnia współczesny obraz świata, który stanowi rezultat pewnego “procesu dziejowego”. Pokazuje, że rzeczywistość jest czymś więcej niż sumą faktów, a zarazem uczy dokładności, analitycznego i syntetycznego myślenia oraz logiki i zwykłej przezorności. To wszystko dzieje się przy wykorzystaniu metod z różnych dyscyplin.

 

Wiedza o społeczeństwie jest nauczana tak, by ukazać współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska jako pewien rezultat a zarazem etap biegu dziejów. Z tego powodu przedmiot ten prowadzony jest w powiązaniu z historią, a także geografią. Głównym narzędziem edukacyjnym jest tu metoda projektu, umożliwiająca uczniom (we współpracy zespołowej przy jednoczesnej rywalizacji grup) odkrywanie świata, zachodzących w nim zjawisk i rządzących nim mechanizmów – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Uczniowie zobowiązani są ponadto do prowadzenia kroniki wydarzeń w Polsce i na świecie, co pozwala im obserwować świat polityki i mediów, ale uczy też przemyślanej selekcji informacji.

 

Przedmioty ścisłe 

Matematyka

Żeby zrozumieć sens nauki matematyki trzeba najpierw poznać jej zastosowanie w nauce i w życiu. Galileusz powiedział, że „Matematyka jest alfabetem, za pomocą, którego Bóg opisał wszechświat”, jeśli więc chcemy zrozumieć otaczający nasz świat, warto najpierw spróbować zrozumieć matematykę. Dla nas matematyka jest więc królową wszystkich nauk. Jej zrozumienie daje uczniom wachlarz możliwości. Pozwala im się rozwijać nie tylko w naukach ścisłych, ale również w kierunku humanistycznym.  Matematyka jest częścią ogólnej kultury, a poznanie głównych kierunków myśli logicznej chroni obraz kultury ludzkiej przed zburzeniem. Dlatego umożliwiamy naszym uczniom rozwój umiejętności matematycznych na lekcjach i kółkach matematycznych. Chcemy przelać w nich naszą miłość do tego przedmiotu i wierzymy, że nam się to uda. 

Kto lekceważy osiągnięcia matematyki,
przynosi szkodę całej nauce,
ponieważ ten, kto nie zna matematyki,
nie może poznać innych nauk ścisłych
i nie może poznać świata.
Roger Bacon
    

Poza standardowymi lekcjami matematyki odbywają się zajęcia, podczas których uczniowie przygotowują się do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, zarówno do etapu indywidualnego, jak i do etapu drużynowego zawodów.

Chemia, fizyka

Kształcenie w zakresie chemii ma służyć przede wszystkim uczniowi w dalszym zdobywaniu wiedzy, ale także w bezpiecznym funkcjonowaniu w społeczeństwie i otaczającym świecie. Treści programowe pokazywane są w sposób doświadczalny, tak aby chłopcy mieli okazję je polubić. Skuteczną formą przekazywania wiedzy jest droga poznania tajników budowy materii poprzez własnoręczne badanie jej właściwości i przemian. Proponowana jest praktyczna forma utrwalania wiedzy, wiadomości poprzez wykonywanie doświadczeń, formułowanie hipotez, formułowanie obserwacji i wniosków. Jest to forma najbardziej atrakcyjna i efektywna.

Bardzo szybki rozwój fizyki w ciągu ostatniego stulecia stał się podstawą ogromnej ilości zmian w życiu ludzi, wpływając silnie na obraz współczesnej cywilizacji. Człowiek kulturalny powinien rozumieć podstawowe pojęcia i koncepcje używane przez fizyków do opisu świata materii, pięknego domu stworzonego z myślą o mieszkającym w nim człowieku. Celem lekcji jest nie tylko poznanie fundamentalnych praw przyrody, ale również zainteresowanie  samodzielną obserwacją i odpowiadaniem na niekończący się ciąg pytań „dlaczego?”

Języki obce

Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – w mowie i piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym. Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego, kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Gimnazjaliści uczą się języka angielskiego (w wymiarze pięciu lekcji tygodniowo) oraz do wyboru: języka hiszpańskiego lub niemieckiego (dwie lekcje w tygodniu). Chętni uczniowie mogą dodatkowo rozszerzać swoje wiadomości na kółku języka angielskiego przygotowującym do egzaminu FCE. Egzamin każdego roku zdawany jest w szkole.

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny w “Żaglach” jest jedną z najważniejszych inicjatyw na poziomie gimnazjum. Ma on zwykle charakter interdyscyplinarny, ale nawet jeśli przypisany jest do konkretnego przedmiotu, to umożliwia uczniowi wyjście poza ścisłe ramy podręcznikowe i odkrycie, że świat da się zaszufladkować tylko pozornie. Prace nad projektem odbywają się w parach lub kilkuosobowych zespołach. Dzięki temu, oprócz walorów poznawczych, projekt edukacyjny kształci też u chłopców umiejętność współpracy, zdolność do kompromisu, poczucie odpowiedzialności, zmysł obserwacji i pomysłowość.

Wychowanie fizyczne

Lekcje wychowania fizycznego nie ograniczają się do zaspokojenia naturalnych potrzeb ruchu dzieci i młodzieży. Uczniowie poszerzają wachlarz swoich umiejętności sportowo-rekreacyjnych, wzbogacając zarazem sferę intelektualną przez asymilację nowych  wiadomości. Przede wszystkim kształtują postawę otwartości i kreatywności, wszystko to natomiast wspiera ich wzrastanie w cnotach.

Interdyscyplinarny oraz wielowymiarowy charakter lekcji wychowania fizycznego pozytywnie stymuluje uczniów do tego, aby w przyszłości stali się świadomymi, czynnymi oraz aktywnymi uczestnikami kultury, nie tylko fizycznej.

Klub turystyczno-krajoznawczy „Odkrywcy”

Uczniowie każdej z klas dwukrotnie w ciągu roku wyjeżdżają na kilka dni biorąc udział w imprezach turystyki kwalifikowanej. Ponadto w naszej placówce działa także Klub Turystyczny „Odkrywcy”, w ramach którego chłopcy mają możliwość rozwijania zamiłowań krajoznawczych. Między innymi gimnazjaliści wybrali się na obóz zimowy do Szklarskiej Poręby, gdzie doskonalili umiejętności: jazdy na nartach i na snowboardzie oraz trekkingu górskiego.

Teatr 

Ważną formą pracy na lekcjach języka polskiego w gimnazjum są zajęcia teatralne – w każdej klasie przez jeden trymestr uczniowie we współpracy z aktorem przygotowują przedstawienie teatralne. Najczęściej wystawiana sztuka pochodzi z kanonu lektur obowiązkowych lub dodatkowych omawianych w danym trymestrze. Podczas takich zajęć chłopcy uczą się tekstu na pamięć, ćwiczą jego interpretację; wchodzą w głębszy kontakt z dziełem literackim – na poziomie przeżycia. Dokonują refleksji nad jego treścią, przesłaniem, przeżyciami bohaterów, poznają realia epoki, w której powstał. Doskonalą też swoje umiejętności ekspresji i komunikacji z widzem. Razem przygotowując sztukę uczą się współpracy w zespole i odpowiedzialności.