Co nas wyróżnia

Szkoła ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK działa od 2004 roku proponując całościową edukację od przedszkola do matury w oparciu o nowatorską metodę edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. W szkole uczy się ponad pół tysiąca uczniów, którzy pracują pod kierunkiem 50 nauczycieli realizujących obowiązującą w Polsce podstawę programową metodami dostosowanymi do potrzeb chłopców. Szkoła kładzie mocny nacisk na całościowy rozwój ucznia i współpracę z rodzinami, czego wyrazem jest tutoring rodzinny. Niemal każdy nauczyciel poza obowiązkami dydaktycznymi jest również tutorem i pracuje indywidualnie z uczniem i z rodzicami.

Szkoła dla chłopców

            W szkole ŻAGLE stosowany jest system edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. Oznacza to, że uczniami są chłopcy a nauczycielami mężczyźni. Umożliwia to dostosowanie sposobu komunikacji i metod dydaktycznych do specyficznych potrzeb chłopców, co ma szczególne znaczenie wobec coraz mocniej występującego zjawiska ich porażki szkolnej oraz znaczącego spadku mężczyzn na studiach wyższych. Metoda ta pozwala także na rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia (szczególnie w wieku dojrzewania) oraz stwarza możliwości przełamanie stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla danej płci

 Edukacja całego człowieka i tutoring rodzinny

             Wychowanie całościowe pozwala na objęcie wszystkich aspektów osobowości ucznia. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).

Szczególną rolę w realizacji takiego wychowania odgrywa tutor. Przyjmuje on odpowiedzialność za doradzanie rodzinie, której pomaga w wychowaniu dziecka. Głównym obowiązkiem opiekuna jest pomoc rodzicom i samemu uczniowi

  • w poznaniu siebie,
  • w ocenie otaczającego go świata,
  • w czynieniu użytku ze swojej wolności poprzez wybór między różnymi możliwościami działania,
  • w staraniu o osiągnęcie zadowalających wyników pracy.

Troską tutora jest pomoc wychowankowi w osiągnięciu maksimum jego możliwości i otwarciu się na innych.

Tożsamość chrześcijańska

             Rodzice zakładający Stowarzyszenie STERNIK pragnęli, aby ich dzieci wzrastały w wartościach wyniesionych z domu, stąd ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość. Szkoły „Sternika” promują wychowanie w wierze, zgodne z nauką Kościoła katolickiego, natomiast nie są to szkoły katolickie w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi ich żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie, działające na podstawie prawa państwowego. Stowarzyszenie STERNIK na początku swojej działalności, zwróciło się do Prałatury Opus Dei z prośbą o opiekę duszpasterską i o pomoc w  nadaniu swoim szkołom chrześcijańskiej tożsamości. Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego, założoną w 1928r. przez św. Josemarię Escrivá. Św. Jan Paweł II w 1982 r. erygował Opus Dei jako prałaturę personalną o charakterze międzynarodowym. Jej zadanie polega na głoszeniu przesłania, że praca i zwykłe okoliczności życia są okazją do spotkania z Bogiem, do służenia innym i do poprawy społeczeństwa.