Nauczyciele

Nauczyciel zatrudniony w szkole zna bardzo dobrze jej model wychowawczy i utożsamia się z nim.

Rozumie zatem, że każda osoba jest inna, a zadaniem pedagoga jest pomoc uczniowi w całościowym rozwoju osobowości (zgodnie z zasadą pięciu aspektów: intelekt, wola, emocje, ciało  i duch).  Nauczyciel  będzie mógł skutecznie pomagać uczniowi, jeśli:

  • praktykuje te same wartości na lekcji i na przerwie, w szkole i poza nią; chodzi tu między innymi o prawdomówność, uporządkowane życie osobiste, ducha służby przejawiającego się w świadomości, że celem człowieka jest życie dla innych;
  • zachowuje się spójnie (sposób ubierania się, mówienia, zachowania) w całym życiu;
  • szanuje różnorodność uczniów i rodzin;
  • rozwija umiejętność współpracy z innymi nauczycielkami/nauczycielami i z rodzicami;
  • dba o solidne przygotowanie merytoryczne, kompetencje pedagogiczne i ciągłe doskonalenie się w tym zakresie.

Nauczyciel rozumie, że rodzice, zakładający Stowarzyszenie „Sternik” oczekiwali od uczących w jego szkołach osób nie tylko wysokich kompetencji dydaktycznych, lecz również postawy życiowej zgodnej z antropologią chrześcijańską. Nauczyciele współpracujący ze szkołą mogą być innego wyznania, o ile szanują wartości głoszone przez Kościół katolicki. Od wychowawców i opiekunów, z racji ich szczególnej roli, rodzice oczekują życia chrześcijańskiego i spójności z zasadami antropologii chrześcijańskiej w życiu zawodowym i prywatnym.

Podobnie jak rodzice, nauczyciele mają dbać o doskonalenie poziomu swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej przez podwyższanie kompetencji zawodowych i pracę nad sobą w sferze nabywania cnót szczególnie potrzebnych wychowawcom, takich jak: opanowanie, cierpliwość, dobry humor, sprawiedliwość, wzajemne zaufanie.

Ważnym obowiązkiem nauczyciela jest stały kontakt z rodzicami. Dotyczy to przede wszystkim tutora/doradcy, który ma poświęcać czas na wspólną z rodzicami pracę nad uczniem. To od niego rodzice powinni otrzymywać informacje na temat rozwoju  dziecka w szkole. W szczególnych sytuacjach tutor/doradca może zaprosić na spotkanie z rodzicami nauczyciela innego przedmiotu, aby rozwiązać jakiś specyficzny problem.