List od Dyrektora

Witam w imieniu zespołu szkoły dla chłopców „Żagle”. Nasza szkoła, podobnie jak pozostałe warszawskie placówki „Sternika” wystartowała w roku szkolnym 2004/2005 uruchamiając zerówkę i trzy pierwsze klasy szkoły podstawowej, do których uczęszczało w sumie niespełna trzydziestu uczniów. Po pięciu latach  liczba ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Obecnie prowadzimy szkołę podstawową (klasy 0-6) i gimnazjum. W sumie uczy się w „Żaglach” blisko 400 chłopców. Rokrocznie w testach szóstoklasisty nasi uczniowie osiągają najwyższy stanin. Bardzo dobre rezultaty osiągają również nasi gimnazjaliści. Tyle mówią suche fakty, rzeczywistość szkolna jest jednak o wiele bogatsza i trudno opisać ją ograniczając się jedynie do mierzalnych efektów. Spróbujmy zatem spojrzeć głębiej na tę jedyną jak dotąd w Polsce szkołę proponującą całościową edukację dla chłopaków.

W „Żaglach” bardzo dużą wagę przywiązuje się do pracy nad dobrymi nawykami, które rozwijają szacunek dla człowieka. Chłopcy zachęcani są do pełnego optymizmu zmagania się z wyzwaniami życia codziennego. Nauczyciele - mężczyźni starają się być dla uczniów wzorem chrześcijańskiego dżentelmena i pomagać im znajdować radość w pracy nad sobą, dzięki której można lepiej służyć innym. Chodzi  przede wszystkim o dawanie męskich wzorców młodym mężczyznom. Poza tym, nauczyciel, który miał doświadczenie bycia małym chłopcem, będzie lepiej rozumiał swoich podopiecznych. Jednym z celów „Żagli” jest pomoc rodzicom w wychowaniu synów na takich mężczyzn, za których ich córki chciałyby wyjść za mąż.

Duży nacisk kładziony jest na dostarczenie chłopcom potrzebnej im dawki ruchu, co sprzyja ich skupieniu się na lekcjach.   Bierze się także pod uwagę różnice w tempie rozwoju między chłopcami a dziewczynkami i podejmuje się działania, aby te różnice zniwelować. Na przykład. chłopcy są opóźnieni nawet do dwóch lat w rozwoju językowym, to znaczy że później uczą się mówić, gorzej mówią, gorzej czytają i piszą. A także słabiej uczą się języków obcych. To ma ogromny negatywny wpływ na ich sukcesy szkolne.

Zgodnie z modelem wychowawczym promowanym przez Stowarzyszenie STERNIK szkoła pomaga rodzicom, w wypełnianiu ich zadań. To oni bowiem są pierwszymi i niezastąpionymi  wychowawcami.  Podobnie jak w innych placówkach szkoła utrzymuje kontakt z rodzicami  szczególnie poprzez opiekuna (tutora). Ponadto oferowane są wykłady z zakresu wiedzy o wychowaniu, kursy, konferencje, konsultacje w celu doboru odpowiednich lektur oraz inne środki pomocne w wychowaniu dzieci. Szkoła aktywnie zachęca do nawiązywania wzajemnych relacji między rodzinami i do wymiany doświadczeń wychowawczych.

Dużą rolę w procesie wychowawczym zajmuje wzmacnianie kontaktu chłopców z ojcami. W tym celu organizowane są wycieczki ojców i synów. W czasie takiej wyprawy organizowane są: ognisko, mecz piłki nożnej i inne zabawy, które umożliwiają wzmocnienie relacji ojciec-syn. Jest to okazja, aby ojcowie zobaczyli, jak ich synowie bawią się z rówieśnikami oraz mogli zaprzyjaźnić się z ojcami przyjaciół swojego syna.

Praca wychowawczo-dydaktyczna zmierza do udzielenia jak najpełniejszej pomocy w rozwoju osobowości ucznia. W każdym miesiącu proponuje się nawyk, którego praktykowanie staje się celem wysiłków wszystkich osób tworzących Szkołę.  U uczniów rozwija się na przykład: pracowitość: (czyli umiejętność stałej pracy dla siebie i dla innych), hojność (zdolność do dzielenia się z innymi, pomagania potrzebującym i słabszym) , wytrwałość: (np. staranne odrabianie lekcji, nie narzekanie na wymagania, zapał w wykonywaniu codziennych obowiązków), porządek: (np. dbanie o książki, miejsce pracy, pokój, odstawienie rzeczy na miejsce, własny strój), odpowiedzialność: (np. wykonywanie powierzonych zadań, przyznawanie się do błędów i ich naprawianie).

Specjalny nacisk kładziemy na czytanie, które coraz bardziej staje się piętą Achillesową młodzieży, a szczególnie chłopców. W ciągu dnia jedna godzina przeznaczona jest na lekturę osobistą uczniów. Organizowane jest też współzawodnictwo w czytelnictwie książek.

Bardzo istotną rolę w procesie wychowawczo-edukacyjnym odgrywa opiekun, który utrzymuje regularny kontakt z uczniem i jego rodzicami. Jest to nauczyciel przyjmujący w ramach swojej pracy zawodowej odpowiedzialność za doradzanie rodzinie. Wzmacnia on czynną rolę rodziców w wychowaniu syna, pomaga im w nakreśleniu planu wychowania i doradza, w jaki sposób ten plan realizować w praktyce. Uczniowie spotykają się z opiekunem średnio co dwa tygodnie (około 15 razy w roku), a rodzice co najmniej 3-4 razy do roku. Opiekun odbywa także około 30 spotkań z zespołem pedagogicznym (to znaczy z nauczycielami przedmiotów).

Przy szkole funkcjonuje  Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Żagle, w którym działają rodzice pragnący dodatkowo angażować się w prace na rzecz społeczności rodziców i społeczności lokalnej. Między innymi na początku roku 2009 Stowarzyszenie zorganizowało  na warszawskim Starym Mieście Jasełka Uliczne – Orszak Trzech Króli. Obecnie Orszak stał się warszawską tradycją – co roku, 6 stycznia gromadzi na ulicach Warszawy dziesiątki tysięcy ludzi. W orszak włączają się również liczne polskie miasta (obecnie jest ich już kilkadziesiąt.)

 

Dariusz Justyniarski,

Dyrektor Szkoły „Żagle”