Przewodnik rodziców i uczniów

WPROWADZENIE

Szkoła „Żagle” jest prywatną szkołą podstawową i gimnazjum dla chłopców (docelowo zespołem z liceum), prowadzoną przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”.

Szkoła „Żagle”, założona przez Rodziców, wspiera ich, jako pierwszoplanowych wychowawców, w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu swoich synów. Starając się być przedłużeniem domu rodzinnego, oferuje edukację spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej.

Cechą charakterystyczną „Żagli” jest formacja w cnotach rozwijająca szacunek dla człowieka, chęć służenia Bogu i ludziom, kształtująca optymistyczne podejście do wyzwań życia codziennego.

Nauczyciele mężczyźni starają się być dla uczniów wzorem chrześcijańskiego dżentelmena. Programy dydaktyczne powinny służyć pracy nad sobą, podejmowanej w atmosferze radości i nastawionej na coraz lepszą służbę innym. Jednym z celów „Żagli” jest pomoc Rodzicom w wychowaniu synów na takich mężczyzn, za których córki chciałyby wyjść za mąż.

Niniejszy Przewodnik ma służyć pomocą Rodzicom i Uczniom, wprowadzając w funkcjonowanie Szkoły. Jest jedynie ogólnym ujęciem filozofii i sposobów funkcjonowania „Żagli” i jako taki nie ma charakteru wyczerpującego.


RODZICE

Z natury niezbywalne prawo do wychowywania i odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywa na Rodzicach. Szkoła pomaga Rodzicom, jako niezastąpionym i pierwszym wychowawcom, w wypełnianiu ich zadań.  Odpowiedzialność Rodziców obejmuje wszystkie aspekty wychowania. Wysoki poziom kształcenia jest możliwy tylko wtedy, gdy Rodzina i Szkoła przyjmują te same wartości i zasady wychowawcze. Szkoła utrzymuje kontakt z Rodzicami uczniów, szczególnie poprzez spotkania Opiekuna ucznia z jego Rodzicami. Ponadto Rodzicom oferowane są różnorodne środki kształcenia i doradztwa: wykłady z zakresu wiedzy o wychowaniu, kursy, konferencje, konsultacje w zakresie doboru odpowiednich lektur oraz inne środki formacji osobistej, mające na celu wspomaganie ich w wychowaniu dzieci. Szkoła aktywnie zachęca Rodziców do nawiązywania wzajemnych relacji między Rodzinami i wymiany doświadczeń wychowawczych.

Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK) to Rodzice, którzy dobrze znają program edukacyjny Szkoły i utożsamiają się z nim. Na prośbę Rady Zarządzającej Szkoły wyrazili chęć pomocy innym Rodzinom ze swojej klasy w pełnym poznawaniu modelu edukacyjnego Szkoły.

Wycieczki Ojców i Synów. Program wychowawczy Szkoły „Żagle” opiera się na współpracy z rodzicami. Dla chłopców szczególnie ważny jest kontakt z ojcem. W czasie wycieczki organizowane są ognisko, mecz piłki nożnej i inne zabawy, które umożliwiają wzmocnienie relacji ojciec-syn. Jest to okazja, aby ojcowie zobaczyli, jak ich synowie bawią się z rówieśnikami oraz mogli zaprzyjaźnić się z ojcami przyjaciół swojego syna. W klasach gimnazjalnych, licealnych w miejsce wyjazdów Ojców i Synów organizowane są kilkudniowe wycieczki w Polsce i za granicą.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Celem wychowania w Szkole jest możliwie najpełniejsza pomoc w rozwoju osobowości każdego ucznia. Szkoła stara się tej pomocy dostarczyć, szanując zarazem jego wolność i opierając się na działaniu Rodziców. Celem wychowania jest również nauczenie myślenia, decydowania i działania według dobrze ukształtowanego sumienia, przy użyciu wszystkich otrzymanych od Boga talentów. Edukacja w cnotach jest podstawowym elementem programu wychowawczego. W szkole podstawowej w każdym miesiącu, a w gimnazjum i liceum co dwa tygodnie proponowana jest cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób tworzących Szkołę. Wspólny wysiłek Rodziców, Nauczycieli i Uczniów sprawia, że wszyscy w pełni rozwijają swoje człowieczeństwo. Praca nad sobą jest podstawą tworzenia odpowiednich relacji międzyludzkich, odnoszenia się do siebie samego,  także w relacjach z Bogiem.

Zadania materialne. Oprócz środków przewidzianych w życiu szkolnym, jak obowiązek wzajemnej pomocy, troska o chorych uczniów lub pomoc w lekcjach, oraz przedstawiania propozycji i zajęć do wykonania w domu, uczniowie mają realizować w sposób systematyczny, jako część planu szkolnego, pomoc wzajemną. Te zajęcia nigdy nie powinny być uważane za cel, tylko za środek służący do uświadomienia naszym uczniom, że w życiu albo służy się innym, albo egoizm czyni człowieka niezdolnym do przeżywania szczęścia.

Do konkretnych sposobów wdrażania należą zadania, które umożliwiają uczniom realizację czynności sprzyjających rozwojowi danej cnoty. Takie zadania konieczne są w domu i w szkole. Równie ważne jak powierzenie zadania każdemu uczniowi jest pomaganie mu w byciu wytrwałym i odpowiedzialnym w jego wykonywaniu, a w szczególności zwracanie uwagi na pozytywny wpływ wypełniania powierzonych zadań na życie domowników, klasy oraz szkoły. Zadania materialne mogą być powierzane uczniom według uznania wychowawcy klasy i powinny być rozumiane przez uczniów jako sposób służby innym, przyczyniania się do sprawnego funkcjonowania szkoły oraz tworzenia jej rodzinnego klimatu. W Szkole przykładowymi zadaniami mogą być:

-        ścieranie tablicy,

-        opróżnianie kosza na śmieci,

-        zaopatrywanie klasy w kredę,

-        porządkowanie klasy, korytarza, innych pomieszczeń szkolnych,

-        porządkowanie książek,

-        pełnienie dyżuru w stołówce lub w szkole,

-        opieka nad młodszymi kolegami itp.

Zajęcia ponadprogramowe. Poza programem zajęć obowiązkowych szkoła „Żagle” oferuje zajęcia dodatkowe, oraz sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Ich celem jest uzupełnienie oferty programowej. Zajęcia są dostosowane do potrzeb rozwojowych chłopców w różnym wieku.

WIĘCEJ O CELU I SPOSOBIE REALIZACJI

OPIEKUN I OSOBISTY PLAN EDUKACYJNY

Opiekun to osoba przyjmująca w ramach swojej pracy zawodowej odpowiedzialność za doradzanie Rodzinie, której pomaga w wychowaniu dziecka. Głównym obowiązkiem Opiekuna jest pomoc Rodzicom i samemu Uczniowi w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego, przy staraniu o jedność kryteriów i działań wychowawczych Rodziny i Szkoły.

Należy odróżnić funkcję dydaktyczną i wychowawczą przynależną każdemu nauczycielowi, funkcję wychowawczą i organizacyjną przysługującą wychowawcy klasy, od funkcji koordynującej i doradczej właściwej Opiekunowi. Funkcja ta zakłada istnienie niezbędnej podstawy w postaci wzajemnej akceptacji i zaufania.

Zadanie Opiekuna polega na wzmacnianiu czynnej roli Rodziców, pomaganiu im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego pragnęliby dla swojego syna, i doradzanie im, jeśli chodzi o najbardziej odpowiedni sposób realizacji planu. Uczniowie spotykają się z Opiekunem średnio, co dwa tygodnie. Spotkania Rodziców z Opiekunem odbywają się co najmniej 3-4 razy w roku. Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony Opiekuna, jak i Rodziców, i powinna rozpocząć się od oceny celów uzgodnionych podczas poprzedniej rozmowy. Tematy, jakie można poruszać przy każdej okazji, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i Opiekun, są wspólnie zainteresowani pełnym rozwojem swoich dzieci czy uczniów, nie mogą ograniczać się do komentowania wyników szkolnych, choćby pozornie była to sprawa najbardziej zajmująca Rodziców. Należy omawiać wiele innych spraw, a zwłaszcza to, co dotyczy życia rodzinnego, zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w szkole, charakteru, przyjaźni i sposobu wykorzystywania czasu wolnego, żeby móc pomóc dziecku w rozwijaniu cnót i w poprawianiu wad.

WYCHOWAWCA KLASY

       Wychowawca klasy ma zasadniczy wpływ na jakość dydaktyczną i formacyjną. Jest koordynatorem wszystkich działań wychowawczych, którym poddawani są w szkole uczniowie oddanej mu pod opiekę klasy, w której uczy on jednego lub kilku przedmiotów.

Wychowawca klasy:

  • koordynuje pracę dydaktyczną nauczycieli, prowadzi sesję oceniającą i zwraca uwagę na wyniki szkolne każdego ucznia ze swojej klasy;
  • kieruje środkami formacji grupowej (kwadranse wychowawcze, pogadanki)  i służy wsparciem w pracy indywidualnej prowadzonej przez opiekunów;
  • odpowiada za relacje i dyscyplinę w grupie uczniów, którą prowadzi, tak, żeby jego klasa żyła w atmosferze radości, szacunku, pomocy i pracy oraz samodyscypliny;
  • prowadzi również spotkania  informacyjne i inne zajęcia skierowane do rodziców swoich uczniów.

Agenda uczniowska. Agenda jest – obok poczty elektronicznej - podstawowym sposobem komunikacji Rodziców ze Szkołą. Uczniowie zapisują w niej codzienne zadania domowe. Wychowawcy posługują się agendą dla przekazania rodzicom informacji dotyczących organizacji klasy, zbliżających się wydarzeń dotyczących klasy, itp. Rodzice uczniów klas od startowej do szóstej Szkoły Podstawowej proszeni są o codzienne podpisywanie agendy syna. W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęliśmy używanie wspólnych Agend Sternika, które są jednakowe dla wszystkich szkół Stowarzyszenia.

Biblioteka. Czytanie w „Żaglach” jest bardzo istotne. Zachęcamy wszystkich uczniów, aby czytali dużo wartościowych i różnorodnych pozycji. Aby ułatwić czytanie w roku szkolnym 2010/2011 zaczęliśmy tworzyć bibliotekę szkolną. Obecnie dzięki pomocy Rodziców jest ona stale powiększana, poprzez systematyczne uzupełniane o lektury szkolne oraz pozycje z literatury młodzieżowej, a także klasyki polskiej i światowej. Uczniowie mogą korzystać z niej codziennie w wyznaczonych godzinach.

IT/Internet. W „Żaglach” podczas niektórych zajęć lekcyjnych wielokrotnie używamy komputerów oraz Internetu. Używanie nowoczesnych technologii zakłada, że są one tylko narzędziami pomocnymi do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. W czasie zajęć szkolnych jest niedopuszczalne korzystanie z zasobów internetowych lub programów nie mających charakteru edukacyjnego wymaganego przez nauczyciela dla realizowania planowanego materiału.

NAUKA I ZACHOWANIE

Nauka w szkole i w domu. Ważnym zadaniem ucznia jest uczenie się. Uczeń uczy się w szkole, w klasie i w domu. Czas spędzony na pracy w domu powinien wynosić minimum pół godziny dla klas młodszych (0-3), minimum godzinę w klasach starszych (4-6) oraz półtorej godziny w Gimnazjum i Liceum. Regularnie przeznaczany na naukę czas i odpowiednie miejsce do odrabiania prac domowych, uczenia się i powtarzania pomagają rozwinąć nawyki konieczne do osiągnięcia sukcesu w nauce w kolejnych etapach edukacyjnych. Uczniowie, którzy opuścili zajęcia szkolne, nadrabiają materiał tak szybko jak to możliwe. Udział w popołudniowych kołach zainteresowań i klubach nie zwalnia ucznia od wywiązywania się z bieżących obowiązków.

Rodzice nadzorują prawidłowe wykonanie pracy domowej i wykorzystanie przeznaczonego na nią czasu.

Gotowość do podjęcia pracy. Zajęcia lekcyjne są czasem intensywnej nauki. Obowiązkiem ucznia jest bycie przygotowanym materialnie, fizycznie i umysłowo do pracy. Oczekuje się, że uczniowie będą przynosili na zajęcia długopisy, ołówki, zeszyty, podręczniki i wszystkie inne wymagane materiały. Uczniowie potrzebują wystarczającej ilości snu i jedzenia (pierwsze śniadanie w domu, drugie śniadanie w szkole), aby móc wydajnie pracować. Punktualność, właściwy ubiór i postawa są oznaką gotowości do podjęcia pracy.

Podział roku szkolnego. Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry, których czas trwania określa kalendarz roku szkolnego.

Świadectwa. Świadectwa informujące o osiąganych wynikach są wystawiane po zakończeniu trymestru i przekazywane Rodzicom za pośrednictwem Synów do pięciu dni po posiedzeniach Rady Klasyfikacyjnej. Informacje o osiąganych wynikach - oceny cząstkowe - są przekazywane na bieżąco. Świadectwo promujące do następnej klasy Rodzice i uczniowie otrzymują w ostatnim dniu roku szkolnego w zaklejonej kopercie.

                Sprawdziany. Stosowane są różnorodne formy sprawdzania umiejętności:

-prace klasowe obejmujące najczęściej wiedzę z określonego działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,

- krótkie prace klasowe (kartkówki) - obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji (niezapowiedziane),

- odpowiedzi ustne,

- prace domowe,

-sprawdziany wiadomości i umiejętności trymestralne i roczne,

- praca na zajęciach,

- projekty.

Uczeń, który opuścił pracę klasową, jest zobowiązany do jej napisania w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu powrotu do Szkoły.

W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczniowie mogą ją poprawić poprzez napisanie pracy klasowej z tego samego zakresu materiału. Nie podlegają poprawie oceny z odpowiedzi ustnych, krótkich prac pisemnych (kartkówek) i prac domowych.

Ocenianie - klasy młodsze. W klasach od startowej (0) do trzeciej stosowane jest ocenianie opisowe. Ocenie podlegają nie tylko wiedza i umiejętności ucznia, ale przede wszystkim zaangażowanie w naukę, które jednocześnie wskazuje na potencjalny poziom, który może osiągnąć uczeń. Najważniejsze osiągnięcia ucznia są komentowane przez wychowawcę klasy.

Ponadto stosuje się uproszczoną formę zapisu, używając następujących określeń:

- świetne osiągnięcia (ŚW),

- bardzo dobre osiągnięcia (BD),

- dobre osiągnięcia (D),

- wystarczające osiągnięcia (W),

- wymaga uzupełnienia (WU),

- niewystarczające osiągnięcia (NW),

Odnośnie do postaw:

- wyróżniająco (A),

- bardzo dobrze (B),

- dobrze (C),

- dostatecznie (D)

- wymaga poprawy (E)

- wymaga znacznej poprawy (F)

W klasie trzeciej dopuszcza się stosowanie oceny wyrażonej cyframi 1-6 według oznaczeń stosowanych w klasach starszych.

Ocenianie - klasy starsze. W klasach od trzeciej (opcjonalnie) do szóstej oraz w Gimnazjum i Liceum, osiągnięcia uczniów wyrażone są w następującej skali:

- celujący (6).Wymagania wykraczające.

Otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem danej klasy lub spełnia jeden z wymienionych warunków: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu podstawy programowej danego przedmiotu, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę programową tego przedmiotu.

- bardzo dobry (5). Wymagania pełne.

Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne korzystając z różnych źródeł wiedzy, a także potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

- dobry (4). Wymagania rozszerzone.

Otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu zadowalającym wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej w danej klasie, a także poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

- dostateczny (3). Wymagania podstawowe.

Otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie, który nie przekracza wymagań zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu, a także rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela.

- dopuszczający (2). Wymagania konieczne.

Otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu treści i umiejętności zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Otrzymuje ją również uczeń, który rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

- niedostateczny (1). Nieopanowanie umiejętności koniecznych.

Otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, a także nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

Zachowanie. Integralny rozwój osoby zakłada wspieranie ucznia w rozwoju właściwych nawyków i cnót. W społeczności szkolnej zwraca się uwagę szczególnie na następujące elementy zachowania:

- zaangażowanie w zajęcia edukacyjne,

- kulturę osobistą,

- dbałość o porządek, ład i estetykę oddawanych prac,

- stosunek do obowiązków,

- dbałość o zdrowie swoje i cudze,

- działania nadobowiązkowe,

- wytrwałość i sumienność w pracy,

- funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym,

- relacje z rodzicami, nauczycielami, personelem administracyjnym, a także innych dorosłych, (uczniowie zwracają się do nauczycieli tylko w formie „proszę Pana”).

      Kryteria oceny zachowania uczniów. W czasie roku szkolnego nauczyciele systematycznie i w sposób okresowy dokonują oceny postępów w zakresie zachowania. Na świadectwach trymestralnych przekazywana jest informacja o postępach ucznia w zakresie takich elementów składających się na ocenę z zachowania jak szacunek dla zasad, wdrażanie cnót, odrabianie zadań domowych, estetyka pisma i prac, uwaga na lekcjach, wkładany wysiłek, uczestnictwo, porządek, relacje z innymi.

Stosowane oceny są wyrażone następująco: wyróżniająco (A), bardzo dobrze (B), dobrze (C), dostatecznie (D), wymaga poprawy (E), wymaga znacznej poprawy (F).

Kryteria końcowych ocen z zachowania w kl. IV – VI oraz Gimnazjum:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w kategoriach przyjętych w wewnętrznym świadectwie szkolnym wyróżnił się pozytywną i szlachetną postawą będącą wzorem wielu cnót. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w kategorii praca nad charakterem uzyskał przeważnie ocenę A i nie otrzymał żadnej oceny D, E, F.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w kategoriach przyjętych w wewnętrznym świadectwie szkolnym wyróżnił się stałą pracą nad swoim charakterem i może być wzorem do naśladowania w zakresie co najmniej kilku cnót. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w kategorii nawyki uzyskał przeważnie ocenę B i nie otrzymał żadnej oceny D, E, F.

Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który w kategoriach przyjętych w wewnętrznym świadectwie szkolnym wykazał się pracą nad poszczególnymi cnotami osiągając zadawalający poziom, który jednak nie jest wzorem dla innych. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w kategorii praca nad charakterem uzyskał przeważnie ocenę C i nie otrzymał żadnej oceny E, F.

Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który w kategoriach przyjętych w wewnętrznym świadectwie szkolnym miał liczne trudności w dbaniu o wymagane cnoty, ale który jednocześnie wykazał się staraniem o nie. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w kategorii praca nad charakterem uzyskał przeważnie ocenę D i nie otrzymał żadnej oceny F.

Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który w kategoriach przyjętych w wewnętrznym świadectwie szkolnym nie wykazał się pracą nad sobą, która przyniosłaby konkretne efekty. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w kategorii praca nad charakterem uzyskał przeważnie oceny E.

Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który w kategoriach przyjętych w wewnętrznym świadectwie szkolnym nie wykazał się pracą nad sobą, a jego postawa dająca zły przykład mogła działać negatywnie na innych. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w kategorii praca nad charakterem uzyskał przeważnie oceny F.

Wystawienie oceny rocznej. Ocena roczna osiągnięć ucznia wraz z oceną zachowania uwzględnia pracę ucznia w całym roku szkolnym.

Uczciwość. Prawidłowy rozwój osoby wymaga uwrażliwiania uczniów na sprawę uczciwości. Oszukiwanie, ściąganie, podpowiadanie i kłamstwo niszczą morale i szkodzą samym uczniom, zmieniając uczciwy wysiłek w oszustwo. Wykroczeniem przeciwko uczciwości jest w szczególności:

- oszukiwanie (ściąganie, podpowiadanie) w trakcie jakichkolwiek prac klasowych, odpowiedzi ustnych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności, pracy na zajęciach, wykonywania projektów,

- plagiat, czyli przepisanie, zapożyczenie bądź zamieszczenie pracy lub jej fragmentu bez zgody autora i bez podania źródła,

- używanie niedozwolonych pomocy,

- przepisywanie bądź kopiowanie w jakiejkolwiek innej formie pracy domowej innego ucznia.

Wykroczenie przeciwko uczciwości skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej bez prawa poprawy oraz obniżeniem trymestralnej oceny z zachowania. Powtórne złamanie zasad w tym zakresie spowoduje obniżenie stopnia wystawionego z danego przedmiotu na świadectwie trymestralnym oraz obowiązkiem pisania sprawdzianu z całego materiału zrealizowanego w danym roku szkolnym.

O konsekwencjach kolejnych wykroczeń przeciwko uczciwości zdecyduje Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z zespołem nauczycieli.

WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNE

Przywożenie i odbieranie uczniów. Transport do szkoły odbywa się na różne sposoby: autokarem szkolnym, transportem publicznym albo transportem własnym. Autokar – transport szkolny – jest usługą oferowaną Rodzinom przez Szkołę. Przejazd autokarem jest kontynuacją kształcącego zadania szkoły. Formacja, którą otrzymują uczniowie szkoły, nie może zostać zniweczona podczas transportu uczniów do szkoły w autokarze, dlatego i ten element szkolnego życia obejmuje wspólna odpowiedzialność Szkoły i Rodziców. Uczniowie mają obowiązek zajmowania wyznaczonego miejsca od początku do końca swojej podróży. Nie powinni przeszkadzać ani rozpraszać kierowcy swoim zachowaniem, są posłuszni wszelkim wskazówkom opiekuna autobusu. Po zakończeniu lekcji dzieci czekają na swoich Rodziców wewnątrz Szkoły, lub wychodzą na zewnątrz budynku pod opieką nauczyciela. Uczniowie korzystający z transportu publicznego swoim zachowaniem świadczą o sobie oraz  o Szkole, do której chodzą.

Świetlica. Uczniowie dowożeni do szkoły są odprowadzani przez Rodziców do budynku szkoły i zostawiają dziecko pod opieką nauczyciela w świetlicy. Dzieci, które przyjeżdżają transportem szkolnym, są doprowadzane do budynku szkolnego przez opiekuna.

Sekretariat. Obsługą Rodziców zajmuje się Sekretariat czynny w dni działania Szkoły w godz. 8.00-16.00. Tutaj można uzyskać informacje na temat wszelkich spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły, takich jak zakup podręczników, mundurka, spotkania z Opiekunem.

        Telefon, poczta elektroniczna. Dla usprawnienia pracy sekretariatu prosimy Rodziców, by używali poczty elektronicznej, a z kontaktu telefonicznego korzystali jedynie w nagłych przypadkach.  

ZALECENIA DLA UCZNIÓW

Obecność. Systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia jest podstawowym obowiązkiem ucznia. W razie nieuzasadnionych obiektywnie nieobecności lub spóźnień uczeń odrabia opuszczone zajęcia w trakcie zajęć dodatkowych, w tym podczas zajęć organizowanych przez UKS.

Nieobecność. W przypadku nieplanowanej nieobecności spowodowanej chorobą lub innymi poważnymi okolicznościami,  Rodzic ucznia zamieszcza w agendzie pisemne usprawiedliwienie, które zawiera informację o okresie i powodzie nieobecności. Uczniowie, którzy są nieobecni w szkole, mają obowiązek nadrobić zaległości wynikające z nieobecności tak szybko jak tylko to możliwe. Udział w zajęciach sportowych i każdych innych zajęciach nie zwalnia ucznia z tego obowiązku.

Spóźnienia. Uczeń, który przychodzi do szkoły po 8.15, zgłasza się do sekretariatu.

Dłuższa nieobecność. Jeśli Rodzice życzą sobie zabrać dziecko na okres powyżej jednego dnia z powodów osobistych, zalecamy omówienie tego z Opiekunem.

Wcześniejsze wyjścia ze szkoły. Wizyty u lekarza, dentysty itp. powinny mieć miejsce poza godzinami zajęć szkolnych, w dni wolne od pracy lub w czasie wakacji. Jeśli opuszczenie szkoły w trakcie zajęć jest niezbędne, Rodzice ucznia powinni poinformować sekretariat. Rodzice ponadto zamieszczają odpowiednią pisemną informację w agendzie. Uczniowie również w tym przypadku mają obowiązek nadrobić zaległości.

Wygląd. Kształtowanie odpowiedzialności i profesjonalnego podejścia do pracy wymaga zachowania odpowiednich standardów ubrania i fryzur.

Ubiór. Mundurek pomaga m.in. unikać napięć związanych z niepotrzebną rywalizacją w ubiorze. Na co dzień uczniowie noszą w klasach młodszych granatowy sweter z tarczą, na której umieszczony jest herb, czerwoną koszulkę, szare spodnie wizytowe, pasek, szare lub czarne skarpetki, czarne obuwie wizytowe. Uczniowie Gimnazjum na co dzień zamiast czerwonej koszulki noszą błękitną. Od święta uczniowie noszą granatową marynarkę lub sweter z tarczą, błękitną wizytową koszulę z krawatem, szare spodnie wizytowe, szare lub czarne skarpetki, czarne obuwie wizytowe.

Kompletny strój szkolny powinien być noszony przez cały czas podczas zajęć szkolnych oraz wycieczek i wyjazdów. Wyjątek stanowią poniższe sytuacje:

- zajęcia wychowania fizycznego oraz wyjazdów na zawody sportowe, w czasie, których obowiązuje strój

  sportowy,

- dni, w których Dyrektor Szkoły lub wychowawca dopuścił określony strój.

Jeśli uczeń ma uzasadniony powód, aby nie nosić wskazanych elementów stroju, prosimy Rodziców o informację w agendzie uczniowskiej oraz konsultację w tej sprawie z opiekunem.

Oznaczenie. Często zdarza się, że uczniowie pozostawiają swoje rzeczy w różnych miejscach w szkole. Dotyczy to w szczególności ubrań, obuwia oraz przyborów szkolnych. Aby usprawnić odszukanie zagubionych rzeczy uprzejmie prosimy o jednoznaczne i trwałe ich oznakowanie.

Włosy. Styl fryzury powinien być dostosowany do atmosfery panującej w szkole, profesjonalnego miejsca pracy. Zaleca się fryzury schludne, krótkie i proste.

Rzeczy osobiste. Uczniowie nie przynoszą pieniędzy ani innych wartościowych rzeczy do szkoły. Za wszystkie osobiste rzeczy ucznia odpowiada on sam. Zaleca się, aby wszystkie rzeczy były podpisane. Podpisane powinny być zwłaszcza plecaki, kurtki, inne elementy ubrania, książki, zeszyty. Przynoszenie urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem zegarka i kalkulatora) jest możliwe tylko w przypadkach uzgodnionych wcześniej z nauczycielem.

Ważne zalecenia związane z zachowaniem w Szkole. Każdy uczeń powinien przyczyniać się do budowania dobrej atmosfery w Szkole poprzez odnoszenie się z szacunkiem do praw innych, szczególnie ich prawa do nauki. Niedozwolone są szczególnie:

- nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach lub opuszczenie szkoły bez zezwolenia,

- okazywanie braku szacunku personelowi szkoły,

- wyśmiewanie i poniżanie, zwłaszcza z powodów rasowych, religijnych, statusu materialnego lub społecznego,

- psychiczne bądź fizyczne znęcanie się,

- używanie wulgarnego języka,

- zakłócanie zajęć,

- niewłaściwe używanie lub brak dbałości o rzeczy materialne (rzucanie książkami, zeszytami, rysowanie po tablicy bez zgody nauczyciela, śmiecenie itd.),

- przebywanie w budynku bez zgody nauczyciela i wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do dyspozycji personelu,

- niestosowanie się do zaleceń w sprawie właściwego wyglądu,

- brak materiałów wymaganych na zajęciach (podręczników, zeszytów, pracy domowej, przyborów itp.),

- brak odpowiedniego stroju na zajęcia wychowania fizycznego,

- jedzenie i picie w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym,

- używanie urządzeń elektronicznych (TV, kserokopiarka, komputery, radiomagnetofon, odtwarzacze MP3, itp.) bez zgody nauczyciela,

- wyrzucanie żywności,

- przynoszenie i spożywanie słodyczy oraz napojów słodkich gazowanych (poza sytuacjami uzgodnionymi z nauczycielem),

- jakiekolwiek inne zachowanie, które wpływa negatywnie na atmosferę Szkoły, także to wynikające z bezmyślności.

Nauczyciele Szkoły „Żagle” dokładają wszelkich starań, aby we współpracy z Rodzicami naprawić wyrządzona krzywdę i pomóc uczniom w poprawieniu się.

WYPOSAŻENIE I BAZA MATERIALNA

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej „Żagli” dbają o bazę materialną szkoły. Klasy, meble, wyposażenie, otoczenie budynków powinny być traktowane z troską. W przypadku zniszczenia bądź przyczynienia się do nadmiernego zużycia mienia szkoły konsekwencje materialne i dyscyplinarne muszą zostać poniesione. Poniższe sytuacje są szczególnie brane pod uwagę.

Sprawy ogólne. Poza przeznaczonymi na to przerwami jedzenie i picie w klasach jest zabronione. Śmieci powinny być pozostawiane w miejscach do tego przeznaczonych.

Klasy. Uczniowie są zobowiązani do troski o wyposażenie materialne znajdujące się w klasach. Po zajęciach szkolnych żaden uczeń nie może przebywać w klasie, chyba że nauczyciel postanowi inaczej.

Podręczniki/Zeszyty. Uczniowie szanują podręczniki i zeszyty. Zakazane jest rysowanie i pisanie długopisem w książkach lub używanie ich w inny niewłaściwy sposób. Prowadzenie zeszytu, uzupełnianie zeszytów ćwiczeń, kart pracy i innych powinno być schludne.

Szatnia. Uczniowie korzystają z szatni zgodnie z jej przeznaczeniem. Przepychanie się, zrzucanie ubrań i rozrzucanie obuwia jest zachowaniem niewłaściwym.

Korytarz. Przestrzenią wspólną dla wszystkich osób przebywających w szkole jest korytarz, dlatego należy szczególnie przestrzegać właściwego zachowania w tym miejscu. Ze względów bezpieczeństwa oraz kultury osobistej bieganie, przepychanie się czy krzyki są zachowaniami niewłaściwymi.

Pomieszczenia wyłącznie do dyspozycji personelu. Pokoje nauczycielskie, pokoje dyrekcji i administracji, pomieszczenia magazynowe są tylko do dyspozycji upoważnionych pracowników szkoły. Uczniowie nie mogą przebywać w nich samowolnie.

DOBROCZYNNOŚĆ

Wszystkie dotacje na rzecz Szkoły „Żagle” są mile widziane. Szczodrość Rodziców i Przyjaciół „Żagli” pozwala na objęcie wsparciem większej liczby rodzin oraz podnoszenie poziomu wyposażenia. W celu realizacji wsparcia prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za właściwy fundusz.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.

 

 

 

 

 

FORMACJA RELIGIJNA

Zajęcia z zakresu opieki duchowej, chociaż w niektórych przypadkach będą organizowane dla całej klasy, nie będą narzucane obowiązkowo. Nauczyciele i kapłani muszą dostarczać uczniom bodźców do rozwoju ich życia chrześcijańskiego w klimacie wielkiego szacunku dla wolności sumień.

Zgodnie z wolą założycielską Rodziców wszystkie zajęcia w Szkole odbywają się zgodnie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej i w największym poszanowaniu dla wolności sumień. Na prośbę Stowarzyszenia Sternik Prałatura Personalna Opus Dei mianuje kapłanów świadczących opiekę duchową w Szkole.

Szkolna kaplica jest miejscem modlitwy. Najświętszy Sakrament jest obecny w tabernakulum w ciągu całego szkolnego dnia. Zachowanie uczniów w pobliżu kaplicy powinno być naznaczone szacunkiem i powagą.

Msza Święta katechetyczna jest odprawiana raz w miesiącu dla całej klasy. Msze dostępne dla wszystkich uczniów odprawiane są także w inne dni, w tym święta.

Opus Dei, założone przez świętego Josemarię Escrivę, jest instytucją Kościoła Katolickiego. Naucza, że praca i codzienność są okazją do spotkania z Bogiem i służenia bliźnim. Na prośbę Rodziców, prowadzenie zajęć formacyjnych i opieka duszpasterska nad Szkołą została powierzona księżom z Opus Dei. Więcej informacji: www.opusdei.pl