Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Terminem składania dokumentów w rekrutacji podstawowej jest 31 marca 2016. Kandydaci składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły (adresowane do dyrektora szkoły) i list motywacyjny. Uczniowie zewnętrzni dodatkowo załączają kopię świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum oraz formularz zgłoszeniowy.

Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy - plik w formacie *.pdf

- formularz zgłoszeniowy - plik w formacie *.doc

 

Sekretariat umówi rozmowę kandydata i jego Rodziców z dyrekcją szkoły. Rozmowy odbędą się w kwietniu.

 

Decyzja o utworzeniu klasy zostanie podjęta w kwietniu na podstawie liczby zgłoszeń.

Kryterium przyjęcia do szkoły jest średnia 4,0 na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz pozytywna opinia opiekuna (dla uczniów Żagli) lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej (dla uczniów z zewnątrz).              

Organizacja zajęć

Klasy w liceum Żagle nie mają sztywno określonych profili. Dobór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających dokonywany jest indywidualnie przez ucznia w porozumieniu ze szkołą. Wybór dokonywany jest pod koniec II trymestru w I klasie. Uczniowie mają swobodę wyboru, jednakże warunkiem koniecznym utworzenia grupy jest zgłoszenie się co najmniej czterech chętnych. Przedmioty dzielimy na kategorie

 

  • przedmioty obowiązkowe - realizowane przez całą klasę;
  • przedmioty fakulatatywne - realizowane według indywidualnego planu w małych grupach: rozszerzenia oraz przedmioty uzupełniające.

 

Liczba godzin podzielona jest zgodnie z następującą tabelą.

 

 

 

 

 

 

Liczba godzin (tygodniowo)

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Przedmioty obowiązkowe

30 + 3*

24

24

Przedmioty fakultatywne        

 

8-11

8-11

Łącznie

 

32-35

32-35

 

Dodatkowe 3 godziny w klasie pierwszej to Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości realizowane w formie zajęć blokowych.

 

Przedmioty obowiązkowe

Historii i języka angielskiego uczymy wszystkich uczniów na poziomie rozszerzonym. Drugim językiem oferowanym przez szkołę jest język niemiecki.

 

Przedmioty Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości realizowane są w formie zajęć blokowych w I klasie.                           

Przedmioty fakultatywne

W II i III klasie część przedmiotów wybierana jest przez uczniów. Są to przedmioty fakultatywne. Każdy z uczniów zobowiązany jest do realizacji minimum 32 godzin w II klasie i minimum 30 godzin w III klasie. Przedmioty fakultatywne to rozszerzenia i przedmioty uzupełniające.

 

Przedmiot rozszerzony bądź uzupełniający zostanie utworzony pod warunkiem zebrania dostatecznie dużej grupy chętnych (minimum 4 osoby). Przedmioty uzupełniające zostaną przydzielone z uwzględnieniem preferencji uczniów.

 

Rozszerzenia

Następujących przedmiotów można uczyć się na poziomie rozszerzonym.

  • matematyka (dodatkowe 3 godziny tygodniowo)
  • informatyka (3 godziny)
  • język polski (dodatkowe 4 godziny tygodniowo)
  • wiedza o społeczeństwie (3 godziny)
  • biologia (4 godziny)
  • chemia (4 godziny)
  • geografia (4 godziny)
  • fizyka (4 godziny)

 

Program przedmiotów rozszerzonych przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym. Wybór rozszerzenia nie warunkuje zdawania matury z danego przedmiotu, choć jest to zalecane. Zmiany preferencji w drugiej klasie (i później) są możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Uczniowie, którzy nie wybrali żadnego z przedmiotów przyrodniczych jako rozszerzenia (biologia, chemia, fizyka, geografia) zobowiązani sią do zaliczenia przedmiotu „Przyroda” w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Przedmioty uzupełniające

Wachlarz zajęć rozszerzonych wzbogacają przedmioty uzupełniające. Katalog przedmiotów uzupełniających jest otwarty. Są oferowane przez nauczycieli zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami uczniów. Przygotowują do egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych, do konkursów i olimpiad lub są ogólnorozwojowe.

 

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie pierwszej klasy mogli wybrać przedmioty uzupełniające z następującej oferty: Algorytmika, Basic Management Program, Etnografia i konfilkty etniczne, Filozofia, Historia Kościoła, Język łaciński, Język nowogrecki, Kultura polska, Rachunek różniczkowy i całkowy w fizyce.

 

Kadra

Jacek Gałązka (język angielski). Jest absolwentem Filologii Angielskiej UW. Jeszcze na studiach zaczął pracę w liceum ogólnokształcącym. Następnie pracował w II LO im Stefana Batorego w Warszawie, a później w szkołach wyższych (głównie Business English). Od 2010 roku uczy angielskiego w gimnazjum Żagle w Międzylesiu. Zajmuje się także tłumaczeniami, głównie pisemnymi, choć ustne (konferencyjne, a vista) też nie są mu obce.

Dariusz Justyniarski (podstawy przedsiębiorczości). Obecnie dyrektor szkoły Żagle. W latach 2002-2012 właściciel firmy szkoleniowej GO&SELL, praca dla klientów: Citibank, Deutsche Bank, PZU, Uniqa, Skok, Levis Strauss, Bata. Absolwent Advanced Management Program, IESE Barcelona.

Michał Marszał (historia i WOS). Urodzony i zamieszkały w Warszawie. W roku 2003 ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w etnografii i antropologii kulturowej, które uzupełnił studiami podyplomowymi z historii w roku 2011 i z wiedzy o społeczeństwie w roku 2013. W latach 2004-2005 jako stypendysta greckiej Fundacji Stypendiów Rządowych (IKY) studiował na Uniwersytecie Ateńskim, a w roku 2007 ukończył studia licencjackie z filologii nowogreckiej w Pracowni Studiów Helleńskich Uniwersytetu Warszawskiego. W szkole „Żagle” od maja 2012 roku. Uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Żywo zainteresowany krajoznawstwem (w którym stara się łączyć wątki historyczne, geograficzne i etnograficzne), turystyką pieszą (w tym górską) i rowerową, współczesnymi zjawiskami kulturowymi, historią Kościoła, Etiopii, Austro-Węgier oraz wielu innych dziwnych miejsc, a także grami towarzyskimi i śpiewem.

Andrzej Nagórko (matematyka i informatyka). Studiował matematykę i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor matematyki (2007) z półtorarocznym doświadczeniem w pracy naukowej w USA i Izraelu. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne, zdobyte na wydziałach Matematyki, Ekonomii i Zarządzania UW. Od trzech lat nauczyciel w Żaglach.

Sławomir Siwek (język niemiecki). Jest absolwentem filologii germańskiej UMCS w Lublinie (specjalność glottodydaktyczna) oraz posiadaczem międzynarodowych  certyfikatów CELTA i CELTYL do nauczania języka angielskiego. Pracował w szkołach językowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przygotowując ich do  egzaminów językowych i wyjazdów. Obecnie w niektóre weekendy  jest lektorem j. angielskiego i niemieckiego na  UKSW w Warszawie. W swojej pracy  próbuje łączyć  metodyki nauczania tych dwóch języków. Ulubiona metoda na lekcjach: komunikacyjna.

Krzysztof Stolarczyk (chemia). Od 2005 roku pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego jako wykładowca, a obecnie jako adiunkt. Efektem jego pracy jest kilkanaście oryginalnych prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach i kilkadziesiąt komunikatów oraz wykładów konferencyjnych. Jest bardzo zaangażowany w działalność dydaktyczną oraz organizacyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, jako koordynator Festiwalu Nauki, pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgromadził cenne doświadczenie pedagogiczne jako nauczyciel pracujący w kilku szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako nauczyciel chemii. Prowadził i prowadzi bardzo różne rodzaje zajęć dotyczące chemii ogólnej, analitycznej i nieorganicznej, był też opiekunem kilku prac magisterskich i promotorem prac licencjackiech.

Paweł Waszak (język polski i WOK). Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Miłośnik twórczości Adama Mickiewicza, świata kresowego i Słowiańszczyzny. Turysta, krajoznawca i fotograf. Poeta i tłumacz poezji białoruskiej i ukraińskiej. W roku 2000 wydał tom wierszy własnych i przekładów pt. „Treny znikąd”, a w r. 2006 we współpracy z Muzeum Historycznym m. st. Warszawy album „Między Kopernikiem a Zygmuntem, czyli tło warszawskie w „Lalce” Bolesława Prusa”. Pomysłodawca i realizator ścieżki literackiej „Lalki” w Warszawie. Wieloletni nauczyciel liceów warszawskich (m. in. LO im. J. Zamoyskiego i LO im. Ks. J. Poniatowskiego). Specjalność – spektakle multimedialne, recytacja i śpiew.

Paweł Zuchniewicz (religia). Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski) oraz Instytutu Studiów nad Rodziną (Akademia Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Dziennikarz zajmujący się tematyką religijną, autor książek poświęconych wybitnym ludziom Kościoła (m.in. św. Jan Paweł II, Kard. Stefan Wyszyński). W szkole „Żagle”  jest także koordynatorem współpracy z rodzicami, tutorem, odpowiada za komunikację i rekrutację nowych rodzin.

Środowisko międzynarodowe

Kształcimy ludzi charakteryzujących się otwartością i elastycznym myśleniem, którzy potrafią odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Elementem koncepcji szkoły jest edukacja językowa i otwarcie na kontakty międzynarodowe.

Języki obce

Uczniowie uczą się języka angielskiego w dwóch grupach językowych: średnio zaawansowanej i średnio zaawansowanej wyższej. Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej kończą naukę się na poziomie B2 (odpowiadającym certyfikatowi FCS). Uczniowie z grupy średnio zaawansowanej wyższej kończą naukę na poziomie C1 (odpowiadającym certyfikatowi CAE).

Pamięciowa nauka języka angielskiego wspomagana jest komputerowo.

Wymiana międzynarodowa

Uczniowie I i II klasy liceum biorą udział w projekcie wymiany międzynarodowej. W roku szkolnym 2015/16 uczniowie I klasy brali udział w wymianie ze szkołą Retamar w Madrycie (Hiszpania) w ramach projektu Live Computing. Uczniowie drugiej klasy odwiedzili Uniwersytet Navarry w Pampelunie (Hiszpania).